Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

jarmok2019m.jpg

                              P O Z V Á N K A

erb.jpg    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

17. septembra 2019 (t. j. v utorok) o 16.30 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                                   viac                                                        


                     Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

erb.jpg Oznamujeme Vám, že v termíne

23.9.2019 v čase od 7,30 hod. do 13,30 hod.

2.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

3.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

8.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.

                      

                         P O Z V Á N K A

    V zmerb.jpgysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

26. augusta 2019 (t. j. v pondelok) o 16.00 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                                                        viac


 

erb.jpgUPOZORNENIE NA VÝSKYT MEDVEĎOV

Obec Domaniža v spolupráci s okresným úradom - pozemkový a lesný odbor,  upozorňuje občanov na výskyt medveďov – konkrétne sa jedná o medvedicu s tromi mladými, ktoré sa objavujú aj počas dňa v lokalitách Domaniže: Stráň, Brezné, Lazy a Močiarná. Výskyt medveďov je zaznamenaný aj v lokalite Hodoň. Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť a vyhýbanie sa uvedeným lokalitám v záujme vlastnej bezpečnosti.

 


 

erb.jpgVYHLÁSENIE

voľby hlavného kontrolóra obce Domaniža

Obecné zastupiteľstvo obce Domaniža v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Domaniža č. 28/2019   zo dňa 14. 6. 2019

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Domaniža

a určuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra obce Domaniža:

17. 9.  2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Domaniži.

  viacerb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

14. júna 2019 (t. j. v piatok) o 16.30 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                                                          viac


 

              NÁVRH VZN OBCE DOMANIŽA A ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o erb.jpgobecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Domaniža.

Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Záverečný účet Obce Domaniža za rok 2018


 

Podporte dobrý projekt v našej obci Domaniža svojím hlasovaním

 

Obec Domaniža sa uchádza o finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na vonkajšie fitnessové zariadenia do FIT Parku v obci Domaniža.

 

Ako môžete náš projekt "8. FIT Park - šport pre všetkých"  podporiť?

 

 1. Kliknite na link:

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/participativny-komunitny-rozpocet-2019/8.-fit-park-sport-pre-vsetkych.html?page_id=611432

 

 1. Zadajte Váš email, na ktorý Vám príde potvrdzujúci email
 2. Potvrďte svoj hlas kliknutím na odkaz uvedený v predmetnom emaile.

 

Ďakujeme všetkým za podporu.


 

denrodinym.jpg

 

deň matiek 2019.jpg

 


Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Domaniža 324

 

P O Z V Á N K A

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, pozýva členov UO PS na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2019 /sobota/ o 13:00 hod v Kultúrnom dome obce Domaniži.

Program:

1/ Prezentácia účastníkov od 12:00 do 13:00 hod.

2/ Otvorenie rokovania VZ

3/ Určenie zapisovateľa

4/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie

5/ Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

6/ Správa o činnosti DR za rok 2018

7/ Vyhodnotenie plánu starostlivosti o les, ťažba, predaj, ochrana kultúr

8/ Diskusia

9/ Návrh na vyplatenie podielov za rok 2018

10/ Návrh na uznesenie z rokovania VZ

11/ Ukončenie rokovania VZ

12/ Záver

Účasť členov UO PS je nutná!

                                                                                               Mgr. Ján Augustín
                                                                                                Predseda UO PS


prvýmáj.jpg


 

veľká noc 2019m.jpg

zápis do mš 2019m.jpg

 

 

OBEC DOMANIŽA copy.jpg

 

erb.jpgInformácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrhu  Územného plánu obce Domaniža

 

Obec Domaniža oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrhu „Územného plánu obce  Domaniža“  bude dňa

 

8. apríla 2019 (pondelok) o 10,00 hod. na Obecnom úrade v Domaniži.

viac


erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

29. marca 2019 (t. j. v piatok) o 16.30 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac

 


erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

18. marca 2019 (t. j. v pondelok) o 15.30 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac

 


mdž2019.jpg


 

erb.jpgInformácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

       

        Obec Domaniža v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

viac tu

 


POĎAKOVANIE MINISTERSTVU KULTÚRY
V mene všetkých farníkov ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Obecnému úradu v Domaniži za finančnú podporu a pomoc pri maľovaní interiéru Farského kostola. Reálizácia prebiehala pod názvom projektu: Kostol sv. Mikuláša biskupa, č. ÚZPF 710/1 - obnova výmaľby interiéru kostola - ďalšia etapa komplexnej obnovy NKP. (Zmluva č. 1285/2018/1.1)  

Logo MK.jpg


 

erb.jpgVoľby prezidenta - oznámenie adresy na doručovanie    

    Obec Domaniža oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Domaniža pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať  16. marca 2019 (v prípade konania II. kola – 30.marca 2019). 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu: 

obec@domaniza.sk

 


 

erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

11.1.2019 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.


 

vianoce2018.jpg

 

VZN OBCE DOMANIŽA

Obec Domaniža v súladerb.jpge s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce:

- VZN o miestnych daniach a poplatku

- VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Domaniža

- VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Domaniža

- VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Domaniža o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Domaniža

 

    Vyvesené: 15. 12. 2018


 

erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať 

15. decembra 2018 (t. j. v sobotu) o 9.00 hod. 

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac...

                                                                                                    


NÁVRH VZN OBCE DOMANIŽA A ROZPOČTU

 

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

-  o miestnych daniach a poplatku
-  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o
   zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Domaniža
-  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
   ktorých zriaďovateľom je Obec Domaniža
-  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby


-  návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Domaniža o nakladaní

   s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Domaniža

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

-  návrh rozpočtu obce Domaniža na roky 2019 - 2021

 

Vyvesené: 30.11.2018


 

vianoce plagat 2018 copy.jpg

 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

22. novembra 2018 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ...


 

erb.jpgVÝSLEDKY VOLIEB V DOMANIŽI

     Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí, v Domaniži sa volieb zúčastnilo 564 voličov z celkového počtu zapísaných voličov 1328, čo predstavuje volebnú účasť 42,46 percenta. Starostom obce bol opätovne zvolený František Matušík s počtom hlasov 536. Kompletné výsledky nájdete tu ...

 


erb.jpgZVREJNENIE NÁVRHU UPN OBCE DOMANIŽA
 

Obec Domaniža v súlade s platnou legislatívou zverejňuje „návrh Územného plánu obce Domaniža“. Viac nájdete tu ...

 

 


Oznámenie

    V súlade s platnou legislatívou, zverejňuje Obec Domaniža Program odpadového hospodárstva na roky 2018 – 2025, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 68/2018 zo dňa 24. 10. 2018.


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

24. októbra 2018 (t. j. v stredu) o 16,30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ...

 


erb.jpgROZSAH HODNOTENIA
 

strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nájdete tu ...

 


P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

14. septembra 2018 (t. j. piatok) o 15,00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ...

 

plagatoslm.jpg

 

erb.jpgUPN obce Domaniža

   Obec Domaniža na základe výzvy Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente - „Územný plán obce Domaniža “


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centruml/1, 017 01 Považská Bystrica

e-mail: danieIa.bencova@minv.sk

telefón : 042/300195

 


Predaj vyťaženého dreva na skládke -  výzva na predloženie cenovej ponuky

 

   Obec Domaniža vyzýva záujemcov o kúpu vyťaženého dreva na predloženie cenovej ponuky na zákazku – „Vyťažené drevo na skládke“.  Viac tu


 

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici  vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 2.8.2018, 14:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú  p o v i n n í   najmä:

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,  vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,  prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 -vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

    pplk. Ing. Zdeno Tarabík

Riaditeľ OR HaZZ v Považskej Bystrici


 

Pošta Domaniža - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

 

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou

od 1.8.2018 do 13.8.2018 bude pošta v Domaniži zatvorená.

Podľa informácie od Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica je dôvodom jej dočasného zatvorenia realizácia rekonštrukčných prác v budove. 

Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lokalite zabezpečené najbližšou Poštou Prečín.

 


 

erb.jpg

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

17.8.2018 v čase od 8,30 hod. do 15,00 hod.


bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

nkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.

 


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

12. júla 2018 (t. j. štvrtok) o 15,00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ...

 


 

Predaj vyťaženého dreva na skládke -  výzva na predloženie cenovej ponuky

 

   Obec Domaniža vyzýva záujemcov o kúpu vyťaženého dreva na predloženie cenovej ponuky na zákazku – „Vyťažené drevo na skládke“.  

viac ...

 


 

erb.jpg

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

27.7.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.,

30.7.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.
 


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

28. júna 2018 (t. j. štvrtok) o 16,30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ...

 


 

 

erb.jpgNÁVRH VZN OBCE DOMANIŽA A ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

-  o organizácii miestneho referenda

 

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Záverečný účet Obce Domaniža za rok 2017

 

Vyvesené: 13.06.2018

Zverejnené:13.06.2018


 

den deti a den otcov.jpg

 

OZNAM

erb.jpg    Oznamujeme Vám, že od stredy 6. júna 2018 začína v zdravotnom stredisku v Domaniži ordinovať obvodná lekárka MUDr. Marika Omastová. Ordinačné hodiny sú nasledovné: každý pracovný deň, okrem utorka, ordinuje pani doktorka od 7.00 hod do 11.00 hod. Sestrička bude k dispozícii až do 14.30 hod.

Každý utorok bude MUDr. Omastová ordinovať od 12.00 hod. do 15.00 hod.

Zároveň Vám oznamujeme, že všetky lieky, ktoré Vám obvodný lekár predpíše, môžete zakúpiť od 7.00 hod. – do 17.00 hod. priamo v lekárni Sv. Mikuláša, ktorá sa nachádza v zdravotnom stredisku.


 

erb.jpg

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v nasledovných termínoch
bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

15.06.2018 v čase od 8,30 - 14,30  od križovatky na Čelkovu Lehotu - celá ulica pri hlavnej ceste (smerom na Rajec) až po družstvo + Elektria, bytovky č.214, č. 224 a celá ulica pri družstve

28.06.2018 v čase od 9,30- 16,30 - od križovatky na Čelkovu Lehotu okolo lekárne až po lokalitu Pod Stošínom

04.07.2018 od 08:30h  do 16:30h - OM: 24ZSS720617100AG Domaniža         

10.07.2018 od 07:30h  do 15:30h celá Kardošova Vieska

 

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce /na námestí/.

 

 


 

deňmatiek.jpg


 

OBEC PREČÍN OZNAMUJE

   v zmysle zákona NRSR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejnenie strategického dokumentu ,,Zmeny a doplnok č.1 Územného plánu obce Prečín". Dokument nájdete tu ...

 


 

oslava máj.jpg


 

erb.jpgP O Z V Á N K A

 V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a  doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa  bude konať

25. apríla 2018 (t. j. streda) o 17.00 hod.

 v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

viac ....


 

 

OZNAM

Výbor Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Domaniža
oznamuje svojím členom, že sa v Kultúrnom dome v Domaniži

dňa 12.05.2018 o 13.00 hod.

uskutoční Valné zhromaždenie

Program:

1/Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa

3/ Voľby návrhovej a mandátovej komisie

4/ Voľba členov volebnej komisie

5/ Správa o činnosti a hospodárení UO PS za rok 2017

6/ Správa o činnosti DR za rok 2017

7/ Diskusia

8/ Voľba členov výboru a DR

9/ Návrh na vyplatenie podielov

10/ Návrh na uznesenie

11/ Záver

      Z uvádzaných dôvodov výbor UO PS pozýva všetkých členov, aby sa zúčastnili rokovania v čo najväčšom počte. Po ukončení rokovania Valného zhromaždenia bude podané občerstvenie

 


 

pozdrav veľká noc.jpg


OZNÁMENIEerb.jpg

 

Oznamujeme Vám, že zberný dvor v Domaniži bude v sobotu 31. marca 2018 zatvorený.

 

           


                  

erb.jpg  Oznámenie  o  vyhlásení  výberového  konania

   

     Obec Domaniža na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Domaniža 103, 018 16 Domaniža s predpokladaným nástupom od 1. 6. 2018. Viac informácii nájdete tu..
 


 

mdž31.jpg

 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

27. februára 2018 (t. j. utorok) o 15,00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

15. februára 2018 (t. j. štvrtok) o 16,30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....

 


kar copy.jpg

 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

30. januára 2018 (t. j. utorok) o 15,00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....


 

POĎAKOVANIE

V mene Farnosti Domaniža vyslovujeme poďakovanie Ministerstvu kultúry za poskytnutie finančnej dotácie na obnovu okenných výplní Farského kostola v Domaniži. Taktiež ďakujeme Obecnému úradu v Domaniži za finančnú podporu a aktívnu súčinnosť pri organizácii i prácach.
Fotky z realizácie a bližšie info si môžete pozrieť na nástenke pri Farskom kostole.

Farnosť Domaniža

Logo MK.jpg


 

erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

12.2.2018 od 07:30h  -  15:30h

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odstávka sa týka adries: Domaniža 43-66 a 71, 83, 421.

 


 

erb.jpg

        Oznámenie o začatí prerokovania
        Zadania územného plánu obce  (UPN-O) Domaniža  - návrh

    Obec Domaniža, ako orgán územného plánovania v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie  Územného plánu obce (ÚPN – O) Domaniža. V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej SZ), Vám oznamuje, že dňa 15. januára 2018 začala prerokovávať:

ZADANIE
územného plánu obce  DOMANIŽA -
Návrh
 

    V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so znením §20, ods. 2-4 SZ obec  zabezpečuje prerokovanie zadania s dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými obcami. Dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Domaniža a na www.domaniza.sk .

                                                                                                     František Matušík
                                                                                                 starosta obce Domaniža
 


 

erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

9.2.2018 od 07:30h  -  14:30h

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odstávka sa týka adries: Domaniža 229-253 a 264, 276, 283.
 


 

pozdrav domanižam.jpg

 

OZNÁMENIE

    Vo štvrtok 21. decembra 2017, v piatok 22. decembra a v piatok 29. decembra 2017 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovoleniek

zatvorený.

V uvedených dňoch bude MATRIČNÝ ÚRAD V DOMANIŽI vybavovať len úmrtné listy. S matrikárkou p. Beátou Beniačovou je potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky:  0949 277 691.

Ďakujeme za pochopenie.

František Matušík
     starosta obce


 

VZN OBCE DOMANIŽA

 

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža:

- o miestnych daniach a poplatku

 


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

14. decembra 2017 (t. j. štvrtok) o 16,30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....


 

ČAS PREDAJA - COOP JEDNOTA

COOP Jednota SD oznamuje, že prevádzka v Domaniži bude od 1.12.2017 otvorená nasledovne:

Pondelok - Piatok: 6,15h - 18,00h

Sobota: 6,00h - 12,00h

Nedeľa: ZATVORENÉ


 

NÁVRH VZN OBCE DOMANIŽA A ROZPOČTU
 

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

-  o miestnych daniach a poplatku

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh:

- rozpočtu obce Domaniža na roky 2018 - 2020

 

Vyvesené: 29.11.2017

Zverejnené:29.11.2017

 


 

vianoce 2017m.jpg

 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

19. októbra 2017 (t. j. štvrtok) o 16,30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....

 


erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

26.10.2017 od 08:00h  -  26.10.2017 do 16:00h

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odstávka sa týka adries: Domaniža 357, 358, 372 a
Domanižská Lehota 360, 374, 384, 441, 457, 458.

 


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

28. septembra 2017 (t. j. štvrtok) o 16,00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

                                                                                                               viac ....


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

erb.jpgOznamujeme Vám, že v termíne

06.10.2017 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.
10.10.2017 v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod.
17.10.2017 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
20.10.2017 v čase od 7,30 hod. do 13,30 hod.

 

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.

 


 

jarmok 2017.jpg

 

Pozývame vás na zápas druhého kola SLOVNAFT CUPu

Tj Partizán Domaniža - FK Inter Bratislava.

 

Zápas sa odohrá v Domaniži  už túto STREDU 9. augusta o 17:15 hod.

Po dvoch rokoch máme opäť futbalový sviatok v Domaniži. Veríme že nás prídete podporiť a povzbudiť v zápase proti zvučnému súperovi. Tešíme sa na vás.
Pripravené bude občerstvenie a grilované špeciality

 

futbal.jpg

 


 

Bohatá história známej obce nášho okresu: Domaniža sa má čím chváliť

V okrese Považská Bystrica sa radí Domaniža medzi najznámejšie obce. Pozrite si, čo ste o nej možno nevedeli.

viac ....

Domaniza.jpg


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

    Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov predkladá Návrh Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

    Ppodrobnejšie informácie môžete získať na Ú TSK OIŽP - oddelenie životného prostredia a územného plánovania e-mailom, osobne a telefonicky v pracovné dni od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

 viac ....

 


kino.jpg

 


Hodové slávnosti v obci Domaniža

    V sobotu 15. a v nedeľu 16. júla 2017 sa budú v našej obci konať hodové slávnosti, na ktoré Vás všetkých pozývame.

Program:

 • PÚŤ K PANNE MÁRII KARMELSKEJ  15. – 16. júla 2017 vo Farskom kostole v Domaniži, bližšie informácie nájdete tu.

V nedeľu 16. júla 2017

 • Futbalové zápasy na futbalovom ihrisku v Domaniži:

14.30 hod. futbalový zápas Domaniža - Prečín (starí páni)
17.00 hod. futbalový zápas Domaniža - Považská Bystrica 

 • Hudobná zábava od  16.00 - 23.00 hod. - do tanca hrá skupina LAGÚNA
 • Atrakcie pre deti (nafukovadlá) od 15.00 hod.

Pripravené je občerstvenie a guláš, vstup ZDARMA.

 


 

VZN OBCE DOMANIŽA

 

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža:

- o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia

 


 

P O Z V Á N K A

    erb.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

29. júna 2017 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

 


NÁVR VZN OBCE DOMANIŽA

 

Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

- o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia

 

Vyvesené: 7.6.2017

 

Zverejnené 7.6.2017


 

plagat detim.jpg

 


erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

14.06.2017 v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod.
a  22.06.2017 v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod.

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v lokalite:  

od križovatky na Čelkovu Lehotu - celá ulica pri hlavnej ceste smerom na Rajec až po družstvo, bytovky č.214, č. 224 a celá ulica pri družstve.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.
 


 

HOROLEZECKÉ PRETEKY

DOMANIŽA CUP 2017

Srdečne pozývame horolezcov a všetkých milovníkov prírody na Horolezecké preteky / maratón DOMANIŽA CUP 2017
Čas : 6.5.2017 (sobota) od 10:00 hod do cca. 17:00 (potom opekanie, guláš, zábava)
Miesto : na skalách v Domaniži – STRÁŇ pod Holým vrchom
(od Troch studničiek na Hornom konci je prístup ku skalám vyznačený žltými značkami)
Info : Julo Pažitný +421 918 894 522 , alebo viac na www.hkmanin.sk

 


 

sipky.jpg

 


 

plagát Domaniža-1m.jpg


 

erb.jpgOZNAM

   Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor doručil Obecnému úradu v Domaniži upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ako aj informáciu o  vykonávaní previerok plnenia súvisiacej legislatívy. Celé znenie upozornenia je zverejnené na vývesnej tabuli obce a tu.

 


 

maj plagatm.jpg

 


POZVÁNKA

Urbárska Obec - Pozemkové spoločenstvo Domaniža

 

srdečne pozýva členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska Obec - Pozemkové spoločenstvo Domaniža, ktoré sa uskutoční

13.05.2017 /Sobota/ o 13:00 hodine v Kultúrnom dome obce Domaniža

Program:

1.    Prezentácia účastníkov od 12,00 do 13,00 hod
2.    Otvorenie rokovania VZ
3.    Schválenie overovateľov
4.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5.    Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016
6.    Správa dozornej rady
7.    Ročný vykonávací plán ťažby a predaja drev. hmoty, pestevná činnosť a ochrana drev. kultúry
8.    Diskusia
9.    Návrh na vyplatenie účastín
10.  Návrh na odmeny členom výboru a DR. na rok 2017
11.  Návrh na uznesenie z rokovania VZ
12.  Záver

Mgr. Ján Augustín
predseda výboru PS


 

velkanoc copy.jpg


 

erb.jpgOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne

19.04.2017 v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod.
a 27. 04. 2017 v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod.

bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v lokalite:  
 

od križovatky na Čelkovu Lehotu - celá ulica pri hlavnej ceste smerom na Rajec až po družstvo + Elektria, bytovky č.214, č. 224 a celá ulica pri družstve.

Konkrétne súpisné čísla, ktorých sa odstávka el. energie týka nájdete na úradnej tabuli obce.

 


plagát ovce.jpg
 Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ Domaniža oznamuje rodičom, že termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v od 01.05. - 19.05.2017 denne počas prevádzky materskej školy Domaniža.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy. Tlačivo je potrebné riadne vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Žiadosť o prijatie musí byť potvrdená lekárom pre deti a dorast ohľadom zdravotného stavu dieťaťa, resp. o jeho spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie. V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydávané najneskôr do konca júna 2017.

 

Podmienky prijatia do MŠ:

 1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (túto skutočnosť rodič oznámi najneskôr do konca apríla 2017),
 2. deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“),
 3. deti od 3 – 5 rokov,
 4. deti mladšie ako 3 roky budú prijaté  v prípade,  ak bude voľná kapacita v materskej škole.

 

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).

 


VZN OBCE DOMANIŽA

 

   Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenia Obce Domaniža:

- O  PODMIENKACH  DRŽANIA PSOV

- O ZÁSADÁCH TVORBY A ČERPANIA FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV V NÁJOMNÝCH  BYTOVÝCH  DOMOCH

- O NÁJOMNÝCH  BYTOCH  VO  VLASTNÍCTVE  OBCE  DOMANIŽA

 


P O Z V Á N K A

   erb.jpg V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

  16. marca 2017 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

  

ruža copym.jpg


 


 

DETSKÝ  KARNEVAL – ZMENA TERMÍNU  A ÚČINKUJÚCICH

   Detský karneval sa bude konať v NEDEĽU 19. 2. 2017  o 15.00 hod. v KD Domaniža. Tešiť sa môžete na:  Divadlo zo šuflíka – Klauniáda  s Vendelínou  a Valentínou. K uvedeným zmenám dochádza z vážnych dôvodov na strane pôvodne pozvaných účinkujúcich.

Za porozumenie ďakujeme.

dkm.jpg

 


 

POĎAKOVANIE

   V mene Farnosti Domaniža vyslovujeme poďakovanie Ministerstvu kultúry za poskytnutie finančnej dotácie na reštaurovanie kazateľnice vo Farskom kostole v Domaniži. Taktiež ďakujeme Obecnému úradu v Domaniži za podporu a aktívnu súčinnosť pri organizácii i prácach.
   Fotky z realizácie a bližšie info sú na nástenke pri Farskom kostole.

Farnosť Domaniža

 


 

Vážení spoluobčania,

    Farská charita Domaniža a Obec Domaniža pripravili pre Vás, ktorých  domy budú odpojené od elektriny, sprístupnenie priestorov budovy „starej fary“ v stredu 1. februára 2017 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Priestory budú vykúrené.

    Taktiež je možné, v prípade Vášho záujmu, zabezpečiť aj teplé jedlo (polievka) a pre starších a nevládnych spoluobčanov i prepravu na starú faru, alebo dovoz teplého jedla domov.

    Záujem o teplé jedlo alebo prepravu na „starú faru“, je potrebné nahlásiť dňa 31.1.2016 na Obecnom úrade v Domaniži (č. t. 042/ 439 45 48,   042/ 426 03 56, obec@domaniza.sk)

František Matušík
    starosta obce    
 


 

erb.jpgObecný úrad a matričný úrad počas prerušenia dodávky elektriny

Počas prerušenia dodávky elektriny bude Obecný úrad v Domaniži otvorený:

1. februára 2017 (streda), 2. februára 2017 (štvrtok),

7. februára 2017 (utorok), 8. februára 2017 (streda)

ráno  od 7.00 h – do 7.30 h (podateľňa)

   poobede  od 15.30 h – do 18.30 h

V piatok 3. februára 2017 bude obecný úrad  zatvorený.

MATRIČNÝ ÚRAD V DOMANIŽI bude mať úradné hodiny 1. februára 2017 (streda) a 8. februára 2017 (streda) od 15.30 h – do 18.30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

 


Daň z nehnuteľností

 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do konca januára 2017. Nezabudnite najneskôr do 31. 1. 2017 podať daňové alebo čiastkové daňové priznanie, ak ste v minulom roku:

 • nadobudli nehnuteľnosť,
 • bolo Vám vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie,
 • alebo ste nehnuteľný majetok predali, či došlo k inej zmene vo vlastníckych vzťahoch oproti minulému roku,
 • prípadne sa zmenil účel využitia  stavby alebo druh pozemku a pod. 

Problematiku upravuje VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a poplatku. Potrebné tlačivá získate na Obecnom úrade v Domaniži alebo na webstránbke obce.

 

Oslobodenie a úľavy (zníženie) dane z nehnuteľností a poplatku
za komunálny odpad a DSO

V prípade, že si chcete v zmysle VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a poplatku uplatniť úľavy na dani z nehnuteľností alebo na poplatku

za KO a DSO, musíte tak urobiť  do 31. 1. 2017 stanovenou formou a predložením zodpovedajúcich dokladov.

Viac informácií a potrebné tlačivá získate na Obecnom úrade v Domaniži (Mgr. Daniela Augustínová –

č. t. 042/ 439 45 48, obec@domaniza.sk) alebo na webstránke obce.

 


 

OZNAM

    Dodávka pitnej vody bola zo strany prevádzkovateľa verejného vodovodu Považskej vodárenskej spoločnosti dňa 20. 1. 2017 v poobedňajších hodinách obnovená.

 


Dôležitý oznam

    Z dôvodu poruchy na hlavnej vetve verejného vodovodu v Domaniži, ku ktorej došlo 19. 1. 2016 vo večerných hodinách, bola zo strany prevádzkovateľa verejného vodovodu Považskej vodárenskej spoločnosti,

PRERUŠENÁ DODÁVKA PITNEJ  VODY

 

    O vývoji situácie, oprave poruchy, ako aj o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce hneď, ako tieto informácie dostaneme od Považskej vodárenskej spoločnosti.

 


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne

1., 2., a 3. februára 2017 - od 07:30h do 18:30h

6., 7., a 8. februára 2017 - od 07:30h do 18:30h

bude v obci Domaniža prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Podrobný zoznam odpojených odberných miest nájdete v prílohe.

 viac ....

 


blahozelaniem.jpg

 


Prevádzka zberného dvora počas vianočných sviatkov

    Počas vianočných sviatkov – v sobotu 24. 12. 201631. 12. 2016 bude zberný dvor na ČOV zatvorený.
 


 

Obecný úrad počas vianočných sviatkov

  V piatok 23. decembra 2016 a v piatok 30. decembra 2016  bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený.
 

  V uvedených dňoch bude MATRIČNÝ ÚRAD V DOMANIŽI vybavovať len úmrtné listy. S matrikárkou p. B. Beniačovou je potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky: 0949 277 691.

   Ďakujeme za pochopenie.

František Matušík
    starosta obce
 


 

VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

- VZN obce Domaniža o miestnych daniach a poplatku

- Rozpočet obce na roky 2017 – 2019


Vyvesené: 14. 12. 2016

 


15492017_1382060338473586_592279793_o.jpg


 

erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

13. decembra 2016 (t. j. v utorok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

 


 

NÁVR VZN OBCE DOMANIŽA A ROZPOČTU OBCE

 

Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

- o miestnych daniach a poplatku

Obec Domaniža v súlade s ustanovením  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh:

- rozpočtu obce Domaniža na roky 2017 - 2019

 

Vyvesené: 28.11.2016

Zverejnené 28.11.2016


 

 

PLAGAT MIKULAS copy.jpg

 

erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

24. októbra 2016 (t. j. pondelok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

 


 

erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

29. septembra 2016 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

 


jarmok2016m.jpg

 

kinom.jpg

 

 

ccrosm.jpg

 


 

domanizske hody.png


 

erb.jpgSTRETNUTIE STAROSTU OBCE S OBYVATEĽMI
 

Vážení spoluobčania,

   príďte sa porozprávať o Domaniži. Pozývam Vás na spoločné stretnutie dňa  5. júla 2016 (utorok) o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Domaniži.

 

   Zhodnotíme uplynulý rok v samospráve, prediskutujeme pripravované aktivity, aktuálne problémy, ako aj Vaše postrehy, návrhy a podnety, ktoré môžu život v našej obci alebo prácu našej samosprávy zlepšiť a skvalitniť.

   Všetci ste srdečne vítaní.

František Matušík
starosta obce   


VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

- VZN obce Domaniža o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

- VZN obce Domaniža o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Domaniža

 

Vyvesené:  27.6. 2016

Zverejnené 27.6.2016


 

erb.jpgP O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

23. júna 2016 (t. j. štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....

 


 

erb.jpgNÁVRHY VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Domaniža:

- o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 


 

ndgm.jpg

 

plagátm.jpg

 

den matiekm.jpg

 

msdom.jpgZápis detí do MŠ Domaniža na školský rok 2016/2017

Riaditeľka MŠ Domaniža oznamuje rodičom, že termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2016/2017 bude od 02. 05. 2016 do 20. 05. 2016 denne počas prevádzky materskej školy.
Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy. K zápisu je potrebné priniesť Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy riadne vyplnenú a potvrdenú detským lekárom.
Podmienky prijatia do MŠ:
1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
2. Spravidla sa na dochádzku prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov, deti mladšie ako 3 roky prijímame v prípade, že:
 - je voľná kapacita v materskej škole,
 - rodičia sú zamestnaní,
 - dieťa nie je plienkované.
    Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).

 


POZVÁNKA

Urbárska Obec - Pozemkové spoločenstvo Domaniža

 

srdečne pozýva členov na vainé zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska Obec - Pozemkové spoločenstvo Domaniža, ktoré sa uskutoční

14.05.2016 /Sobota/ o 13:00 hodine v Kultúrnom dome obce Domaniža

Program:

1.    Prezentácia účastníkov od 12,00 do 13,00 hod
2.    Otvorenie rokovania VZ
3.    Schválenie overovateľov
4.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5.    Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015
6.    Správa dozornej rady
7.    Ročný vykonávací plán ťažby a predaja drev. hmoty, pestevná činnosť a ochrana drev. kultúry
8.    Diskusia
9.    Návrh na vyplatenie účastín
10.  Návrh na odmeny členom výboru a DR. na rok 2016
11.  Návrh na uznesenie z rokovania VZ
12.  Záver

Mgr. Ján Augustín
predseda výboru PS

 


manin.jpg

 

DOMANIŽA CUP
nultý ročník lezeckých pretekov

 

Miesto:   „Na stráni“ pod „Holým vrchom“ v Domaniži

Termín:    sobota 23. apríl 2016

Program:   9,00 – 10,00  prezentácia    

                 10,00 – 17,00  lezecký maratón

                 18,00 – vyhodnotenie

potom zábava pri ohni, pivo, opekačka.

ďalšie informácie nájdete tu..

Horolezecký klub Manín

 

 


 

12966429_1405590376149729_1360981839m.jpg

 

VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

VZN obce Domaniža o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 

Vyvesené:   5. 4. 2016


 

P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

4. apríla 2016 (t. j. pondelok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....
 

 


 

ZMENY V MIESTNEJ KÁBLOVEJ TELEVÍZII

    Nakoľko je rok 2016 prelomový a od 1.4.2016 sa prechádza na HD vysielanie, budú prebiehať rôzne zmeny v programovej štruktúre miestnej káblovej televízie.

   Je potrebné preladiť Digitálne káblové vysielanie DVB-T (terestriálne) na DVB-C (cable-káblové). Nový a starý systém bude fungovať od 1.4. súčastne po dobu 14 dní, potom sa systém DVB-T vypne. DVB-C bude fungovať tomu, kto má nový Digitálny televízor s tunerom DVB-C (Cable).
   Postup ladenia: Menu / Instalacia / Kabel / Vyhladavanie v kablovych rozvodoch / Automaticke ladenie (zadat udaje nizsie) / Ladit.
Frekvencia, QUAM modulacia: 256, sirka pasma: 8MHz, symbolova rychlost: 6900
S21  306MHz (306000kHz) programy: STV1, STV2, CT1, CT2
S22  314MHz (314000kHz) programy: JoJ, JoJplus, Dajto, Nova
S23  322MHz (322000kHz) programy: Markiza, Doma
S24  330MHz (330000kHz) programy: PrimaZoom,PrimaLove,Telka,Smichov
S25  338MHz (338000kHz) programy: CTsport, Barandov, Kino Barandov, Barandov plus
S26  346MHz (346000kHz) programy: Prima, Prima CooL, Fanda, Nova Cinema,

   Kto má starý hlboký analogový televízor, ak chce pozerat digitálne TV programy, musí si dokúpiť príjmač (Set-top-Box) DVB-C (cable) najlepšie v KATES, s.r.o. nakoľko može byť signál neskôr zakódovaný naším Verimatrix systémom.

KATES, s.r.o.  
Považská Bystrica


 

NÁVRH VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Domaniža:

- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení spoluobčania,

    v termíne od: 06.04.2016 08:00:00 do: 06.04.2016 16:00:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

Číslo odberného miesta    Adresa
7043344                       Domaniža 357
7206194                       Domaniža 358
7330700                       Domanižská Lehota 0
7043346                       Domanižská Lehota 360
7043265                       Domanižská Lehota 441
7307374                       Domanižská Lehota 457
7313036                       Domanižská Lehota 458
 


 

 


 

P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

24. februára 2016 (t. j. streda) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 viac ....
 


 

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja
Mesta Považská Bystrica na roky 2016 – 2022“

   Ako dotknutá obec v súlade s §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že Oznámenie o strategickom dokumente - „Program rozvoja Mesta Považská Bystrica na roky 2016 – 2022“  je verejnosti k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Domaniži (počas úradných hodín). V elektronickej forme je predmetný dokument dostupný na  http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica (v hlavnom menu vybrať položku Odbor starostlivosti o životné prostredie), resp. na http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-59.

 


 

O Z N A M

Vážení spoluobčania,

dňa 03. 02. 2016, sa uskutoční zber separovaného odpadu.

   Každá domácnosť, ktorá odovzdá separovaný odpad dostane do poštovej schránky lístok o jeho prevzatí, ktorý je potrebný si uchovať - na konci roka bude slúžiť ako doklad pre uplatnenie úľavy.

 


 

 


PRIZNANIE   K  DANI  JE  POTREBNÉ  DORUČIŤ  DO  KONCA JANUÁRA

    Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2015 nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.), alebo im bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo nehnuteľný majetok naopak predali, že sú povinní  doručiť na Obecný úrad v Domaniži vyplnené tlačivo   – „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje“  a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr  do 31. januára 2016. Priznanie musí podať aj ten, ktorý v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

    V prípade, že u občana alebo podnikateľa  v priebehu roku 2015 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. Obec má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

   Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Domaniži, prípadne si ho daňovník môže stiahnuť tu.

 POĎAKOVANIE

    V mene všetkých farníkov ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Obci Domaniža za finančnú podporu pri reštaurovaní sochárskej výzdoby kazateľnice vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Domaniži. 

Farnosť Domaniža
 


P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

11. januára 2016 (t. j. pondelok) o 17.00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 


P O Z V Á N K A

Silvestrovský výstup na Holý Vrch.

31. 12. 2015 o 9.00 hod.

Odchod z námestia v Domaniži
 P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

29. decembra 2015 (t. j. utorok) o 18.00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

 


Umiestňovanie plagátov pre voľby do NR SR

    Dňa 29. decembra 2015 o 10.00 hod. sa uskutoční na  Obecnom úrade v Domaniži (zasadačka obecného úradu) žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov zaregistrovaných politických subjektov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 2016 v čase volebnej kampane.
 


Obecný úrad v Domaniži počas vianočných sviatkov

   Dňa 23. decembra 2015 (v stredu) budú úradné hodiny na Obecnom úrade v Domaniži v čase od 7.30 – 15.30 hod.

   Dňa 31. decembra 2015 (v štvrtok) bude Obecný úrad v Domaniži zatvorený z dôvodu hromadného čerpania dovolenky.

 


Vývoz komunálneho odpadu a otváracie hodiny na zbernom dvore
počas vianočných sviatkov

    Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v stredu  30. decembra 2015 (namiesto plánovaného 1. januára 2016).

Najbližší zber separovaného odpadu sa uskutoční v stredu 13. januára 2015.

    Zberný dvor (na ČOV) bude otvorený v stredu 30. 12. 2015 a v sobotu 9. 1. 2015, v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
 


 


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Domaniža pripravený na  verejné pripomienkovanie

    Vážení spoluobčania, pripomienky k Návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Domaniža na roky 2015 – 2025 môžete doručiť v písomnej alebo elektronickej forme na Obecný úrad v Domaniži v termíne do 28. decembra 2015 (pondelok) do 10.00 hod. (podateľňa OcÚ, obec@domaniza.sk). Návrh PHSR určený na verejné pripomienkovanie je k nahliadnutiu na obecnom úrade, alebo si ho môžete stiahnuť tu.
 


 

VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje:

- VZN obce Domaniža o miestnych daniach a poplatku

- VZN obce Domaniža, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Domaniža

- VZN obce Domaniža o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

- VZN obce Domaniža o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Domaniža

- Rozpočet obce na roky 2016 – 2018


Vyvesené: 14. 12. 2015


 

P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

11. decembra 2015 (t. j. piatok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

Program:

1. Otvorenie
-   určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, pracovných komisií
2. Správa o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
    Predkladá:  Ladislav Mišúr, zástupca starostu obce
3. Návrh viacročného rozpočtu obce Domaniža na roky 2016-2018
    Predkladá:  Ing. Jana Omelková, ekonóm-rozpočtár obce
4. Protest prokurátora proti VZN
    a) Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici č. Pd
       158/15/3306-3
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce
    b)  Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Domaniža o ochrane ovzdušia
    pred znečisťujúcimi látkami
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Domaniža o miestnych daniach a poplatku
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce       
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Domaniža, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
    poriadok pohrebísk obce Domaniža
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Domaniža o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
    povinnej školskej dochádzky v základnej škole
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Domaniža o umiestňovaní volebných plagátov
    a iných nosičov informácií na území obce Domaniža
    Predkladá:   František Matušík, starosta obce
9. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Domaniža
    Predkladá: František Matušík, starosta obce         
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Domaniža na I. polrok 2016
    Predkladá:  Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obce
11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
    2014/2015 – Materská škola, Domaniža
    Predkladá: František Matušík, starosta obce
12. Informácie starostu obce o aktuálnych problémoch a aktivitách obce
    Predkladá:  František Matušík, starosta obce
13. Diskusia
14. Záver

Domaniža, 7.12.2015

František Matušík
starosta obce    
 Zverejnené 8.12.2015
 

 

NÁVRHY VZN OBCE DOMANIŽA

    Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Domaniža:

- O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
  DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
                         - O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU
                         - O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A INÝCH NOSIČOV INFORMÁCIÍ NA
                           ÚZEMÍ OBCE DOMANIŽA
                         - KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK OBCE
                           DOMANIŽA
                                      

 


                                        Obnova verejného osvetlenia v obci Domaniža sa začala.

    V týchto dňoch začala v obci Domaniža rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia získala obec v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v riadiacej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR nenávratný finančný príspevok vo výške 156 685,32 EUR.

    Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci rieši rekonštrukciu 167 svietidiel a doplnenie 118 svietidiel. Osvetľovacia sústava bude po rekonštrukcii tvorená novými svietidlami s LED zdrojmi (285 svetelných bodov). Tie sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Významným prínosom obnovy verejného osvetlenia je dosiahnutie cca 40% úspory nákladov na spotrebu elektrickej energie a nákladov na údržbu.

   Rekonštrukciu  verejného osvetlenia realizuje spoločnosť IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica, ktorá predložila víťaznú ponuku v rámci verejného obstarávania. Ukončená by mala byť do konca novembra 2015. 
 


 

PRACOVNÁ PONUKA

   Obec Domaniža podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje o dvoch voľných  pracovných miestach pedagogických zamestnancov v Materskej škole Domaniža.

Ďalšie informácie nájdete tu.

 


 

ZEMETRASENIE V  DOMANIŽI

    Zemetrasenie dňa 5. 11. 2015 zhruba 15 minút pred polnocou otriaslo okolím Rajca. Podľa zatiaľ predbežných dát globálnej seizmickej siete EMSC-CSEM ležalo epicentrum v hĺbke 2 km juhozápadne od Rajca. Otrasy pocítili aj viacerí obyvatelia Domaniže vo svojich obydliach.

    Otrasy zaznamenali takmer všetky seizmické stanice na území Slovenska a dokonca aj v Ostrave.
Viac informácii o zemetrasení nájdete tu.
 


NOČNÝ ORIENTAČNÝ BEH
 

     Dňa 14.11.2015 sa v obci Domaniža uskutoční už po

druhý krát Nočný orientačný beh.  Vítaní sú všetci nadšenci

zábavy a športu s chuťou bežať správnym smerom.

    Účastníkov čaká voľná diskusia, malé občerstvenie a

nezabudnuteľný zážitok.

    Začíname o 17:00 hod. v kutúrnom dome v Domaniži.

 

Tešíme sa na Vás!

 


 

 


 

P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

9. novembra 2015 (t. j. pondelok) o 18.00 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

František Matušík
starosta obce    
 


 

 


P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

30. septembra 2015 (t. j. streda) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

František Matušík
starosta obce    


 

COUNTRYCROSS DOMANIŽA
O POHÁR STAROSTU OBCE DOMANIŽA
 

15.8. - 16.8. 2015

Sobota

10,00h - štart REGIONAL, DORAST VETERÁN

12,30h - štart DETI

14,00h - štart PROFI, SP, HOBBY

Nedeľa

10,00h - štart REGIONAL, DORAST VETERÁN

12,30h - štart DETI

14,00h - štart PROFI, SP, HOBBY

18,00h - Dekorovanie

(Vstup zdarma)

 


 


 

POZVÁNKA NA PÚŤ

 k Panne Márii Karmelskej (Domanižské hody)

Domaniža 18. – 19. júl 2015

18. júl – sobota  17,30   sv. omša (celebruje opát Marian Kosík)
                          21,30   mládežnícka sv. omša (Michal Svatený, rodák z Považskej Bystrice)

19. júl – nedeľa   8,30   sv. omša (slúži páter Miloš Viktorín)
                          11,00   hlavná sv. omša (celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský biskup)

 


FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU

    Obec Domaniža v spolupráci s TJ Partizán Vás srdečne pozýva na hodový futbalový turnaj, ktorý sa odohrá v nedeľu, 19. júla na ihrisku v Domaniži. O pohár starostu obce si zahrajú:

            13,15 hod.      TJ Partizán Domaniža – TJ Iskra Malé Lednice
            14,35 hod.      Turčianska Štiavnička – TJ Strážov Pružina
            16,30 hod.      o 3. miesto
            17,50 hod.      finále turnaja

Vstup na futbalový turnaj je po celý deň zdarma.

     V podvečerných hodinách sa na ihrisku predstavia bratia Jarinovci, víťazi Považsko-bystrickej hitparády a Bystrického repete, ktorí Vám spolu so svojou skupinou Bonus budú hrať na ľudovú aj modernú nôtu až do neskorých večerných hodín.

     Vstup je po celý deň zdarma. Pripravené je občerstvenie, pre deti rôzne atrakcie a nafukovací hrad na skákanie.


 

PONUKA PRÁCE

    Firma so zahraničnou majetkovou účasťou prijme do zamestnania zváračov na trvalý pracovný pomer  alebo na živnosť. Výrobné priestory firmy sú  v obci Domaniža v starých vojenských skladoch. Preferovaní budú ľudia  z blízkeho okolia.

    Bližšie informácie a kontakt  u konateľa spoločnosti:

Ľuboš Cifra, 0907 795 360, info@septiksteel.eu

 


 

POZVÁNKA

    Srdečne Vás všetkých pozývame na krásnu udalosť, kedy naša obec dostane nové hasičské auto. Príďte v nedeľu 28.06.2015 o 16.00 hod. na námestie v Domaniži - naši členovia dobrovoľného hasičského zboru si z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka prevezmú kľúče od nového hasičského auta.

    Účasť prisľúbili aj predseda TSK Jaroslav Baška, poslanec TSK a primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a HaZZ SR, ako aj ďalší hostia.

 


 

 


 

P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

30. júna 2015 (t. j. utorok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

František Matušík
starosta obce     


 

PODPORTE MLADÝCH FUTBALISTOV

    Hlasovaním na stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne môžete podporiť projekt TJ Partizán Domaniža - Trénujme s mádežou kvalitne. Vďaka projektu chce TJ vybaviť mládežnícke futbalové družstvá kvalitnými športovými pomôckami, ktoré sa v plnej miere využijú v tréningovom procese našich mladých futbalistov od predškolského veku po dorastenecký vek. V poslednej dobe je akútny problém najmä v malých obciach zabezpečiť dostatok futbalistov, ktorí sú ochotní športovať a pravidelne hrávať nejakú súťaž. Predpokladáme, že aj zásluhou kvalitného materiálneho zabezpečenia dokážeme odlákať deti od počítačov a televízorov a pritiahnuť ich na ihrisko. Viac nájdete tu.

 ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA V OBCI

    Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý môžete vyvážať na zberný dvor v našej obci do 21.6.2015.
   ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Viac informácii nájdete tu.
 DEŇ RODINY – ZMENA TERMÍNU

   Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie „Deň rodiny“ presúva na sobotu 13. júna 2015.

  


 

 

 

DEŇ  MATIEK  V  DOMANIŽI

 

    Obec Domaniža Vás pozýva na kultúrne podujatie

venované všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek

17. mája 2015 (v nedeľu)

o 15.30 hod

v Kultúrnom dome v Domaniži
 

    V kultúrnom programe vystúpia deti zo Základnej

školy v Domaniži a divadelníci od Púchova s divadelnou

hrou Veno pre Veronu. Vstup je zdarma.

 

Pre každú mamičku bude pripravené malé prekvapenie.


 


 

70. výročie oslobodenia obce Domaniža

 

Pri Pamätníku padlým sa dňa 30. 4. 2015 o 17.00 hod uskutoční pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce Domaniža.

 

 


STAVANIE MÁJA

    Dobrovoľný hasičský zbor v Domaniži a Obec Domaniža Vás pozývajú

30. 4. 2015 o 18.00 hod

  na  STAVANIE  MÁJA.

   V kultúrnom programe vystúpia deti zo Základnej školy v Domaniži. Posedenie po stavaní mája spríjemnia miestni hudobníci.

 


P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

                            29. apríla 2015 (t. j. streda) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

František Matušík
starosta obce    


 


 


Stolnotenisová „Veľká cena Domaniže“

    Stolnotenisový oddiel TJ Partizán usporiada v Kultúrnom dome Domaniža dňa 18.04.2015 od 13,00 hod. (ženy od 16,00 hod.) stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov Domanižskej doliny.

Prezentácia: od 12,30 hod. (ženy od 15,30 hod.), Štartovné: 1,- €
Kategórie: muži od 12 rokov, ženy od 12 rokov
Ceny pre víťazov a občerstvenie sú zabezpečené.
Príďte si preveriť svoje športové výkony a stráviť príjemné športové chvíle spolu so svojimi kamarátmi, priateľmi a fanúšikmi hry s najmenšou celuloidovou loptičkou.Veľkonočné tvorivé dielne

Základná škola Domaniža v spolupráci s Materskou školou v Domaniži a Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné tvorivé dielne, venované pamiatke majsterske ľudového remesla Štefánii Dudákovej, ktoré sa uskutočnia 1. apríla 2015 o 8,00 hod. v Základnej Škole Domaniža. Viac informácii nájdete tu.

 


VÝKUP PAPIERA VÝMENOU

Dátum :  Pondelok 23. 3. 2015
Čas     :  17,20 - 17,40 hod. - Domaniža - parkovisko pred OCÚ
             17,50 - 18,00 hod. - Domanižanská Lehota - parkovisko pred KD

za 3kg - 1 toaletný papier 2 vrstvy, 4kg - 1 toaletný papier 3 vrstvy, 5kg - 1toaletný papier economy, 10kg - balík 10ks vreckoviek alebo 2 rolky utierok

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly
- peniaze len nad 100kg                                                       Výkup realizuje: P&P import, s.ro.
 


 

P O Z V Á N K A

URBÁRSKA OBEC POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

POZÝVA SVOJICH ČLENOV NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA

11.04.2015 (SOBOTA) o 13:00 HOD

                                  V KULTÚRNOM DOME V DOMANIŽI
 


 

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

   V dôsledku zmeny poskytovateľa služieb v oblasti komunálneho odpadu došlo aj k zmene termínu jeho vývozu. Od 27. 2. 2015 sa komunálny odpad vyváža každý druhý piatok. Prosíme Vás, aby ste v tomto čase vyložili zberné nádoby pred svoju bránu (pred vstupom na pozemok). Vývozca odpadu nebude a nesmie vstupovať na Váš dvor. Nevyložené zberné nádoby a vrecia nebudú vyvezené. Ak máte viac odpadových vriec mimo zbernej nádoby, odporúčame zakúpiť si ďalšiu.
 Otvorenie zberného dvora od 18. marca 2015

Umiestnenie: areál čistiarne odpadových vôd (priemyselná zóna za družstvom)
Otváracie hodiny: v stredu od 8.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.
    Zberný dvor bude monitorovaný kamerovým systémom, tiež prístupová cesta k nemu. Na zbernom dvore budú odpad preberať počas otváracích hodín zodpovední pracovníci. Prevzatie zadokumentujú a odpad uložia podľa kategórie. Na zberný dvor môžete voziť tento druh odpadu: stavebný odpad, sklo, plasty, nábytok, papier – kartóny, elektroodpad, konáre, odrezky (časti) zo stromov a kríkov. Viac informácii náíjdete tu.
 


POZVÁNKA

   Dobrovoľný hasičský zbor Domaniža Vás srdečné pozýva, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 08.03.2015 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Domaniži. Výbor DHZ Domaniža sa bude konať o 13.00 hod.

     Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola uznesení 3. Voľba návrhovej komisie
   4. Odsúhlasenie členského príspevku 5. Vyhodnotenie roku 2014 a plán na rok 2015
                    6. Diskusia 7. Záver.

Ladislav Mišúr
predseda DHZ
 


Zápis detí do Materskej školy

   pre škol. rok 2015/2016 sa uskutoční od 2.3. do 16.3.2015 v MŠ Domaniža denne počas prevádzky MŠ. K zápisu si prineste: prihlášku do MŠ potvrdenú detským lekárom a riadne vyplnenú (dá sa stiahnuť z msdomaniza.webnode.cz alebo vyzdvihnúť priamo v MŠ) a rodný list dieťaťa.

   Podmienky prijatia: Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou. Spravidla sú prijímané deti vo veku od 3 do 6 rokov, deti mladšie ako 3 roky sú prijímané v prípade, že je voľná kapacita MŠ, rodičia sú zamestnaní a dieťa nie je plienkované. Deti musia mať osvojené základné hygienické návyky - sú schopné používať WC, nesmú mať plienky.
 


Termín vývozu komunálneho odpadu - ZMENA

   Obecný úrad v Domaniži oznamuje, že v súvislosti so zmenou poskytovateľa služieb v oblasti vývozu a zneškodňovania komunálneho odpadu, je termín vývozu dohodnutý na stredu  11. 2. 2015. Ďalší vývoz komunálneho odpadu je plánovaný v piatok 27. 2. 2015.

   Vývoz komodít separovaného odpadu je v štádiu riešenia. Po doplnení nádob na jednotlivé komodity, poskytne obecný úrad ďalšie informácie k problematike separovania.
 


P O Z V Á N K A

    V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Domaniži, ktoré sa bude konať

                            19. februára 2015 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke na Obecnom úrade v Domaniži.

František Matušík
starosta obce    


Zmena úradných (stránkových) hodín na obecnom úrade

   Od 2. februára 2015 sa menia úradné (stránkové) hodiny na obecnom úrade. V stredu sú úradné (stránkové) hodiny predĺžené do 17.30 hod. Je to jeden z krokov, ktorým chce samospráva zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb poskytovaných svojim obyvateľom a subjektom pôsobiacim a existujúcim na území obce prostredníctvom Obecného úradu v Domaniži. Nestránkovým dňom zostáva štvrtok. Obedňajšia prestávka je od 11.30 hod. do 12.00 hod. Bližšie informácie o úradných (stránkových) hodinách nájdete tu.
 


 


 


Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

   Základná škola v Domaniži pozýva všetky deti zo školského obvodu, ktoré dovŕšia do 1. septembra 2015  šesť rokov a nie sú žiakmi ZŠ, na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2015/2016.
   Zápis sa uskutoční v stredu 4. februára 2015  v čase  od 14,00 do 17,00 hodiny v budove ZŠ. Na zápise sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Viac informácii nájdete tu.
 


 

Referendum 2015

   Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 27.11.2014 sa v sobotu 7. februára 2015 uskutoční referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
- ,,1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?"
- ,,2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?"
- ,,3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“. Viac nájdete tu.
 Výsledky komunálnych volieb v Domaniži  

   Miestna volebná komisia zverejnila výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Domaniža. Z 1 281 zapísaných voličov bolo odovzdaných 856 platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva a 859 platných hlasov pre voľbu starostu obce. Bolo zvolených deväť poslancov obecného zastupiteľstva v Domaniži. Za starostu obce bol zvolený František Matušík. Podrobnejšie informácie, ako aj odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Domaniži nájdete tu.


 


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218252

Úvodná stránka