Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Zasadnutia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.11.2012

Uznesenie 6/2012 zo dňa 22.11.2012

Obecné  zastupiteľstvo v Domaniži

A/ berie na vedomie

1/ Príkaz starostu na vykonanie  dokladovej inventarizácie  v roku 2012
2/ Zmeny   rozpočtu -  dotácie zo ŠR podľa prílohy
3/ Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov  na roky  2014 – 2015
4/  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového a viacročného
      rozpočtu  na roky 2013 – 2015
5// Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu   
       a vymáhania dane z nehnuteľnosti na rok 2012.
6/Žiadosť Jozefa Haviara , Domaniža 224 o odpredaj pozemku a budovy sč. 436
7/ Uznesenie OR PZ o prerušení  konania – trestného stíhania za spreneveru
8/ Informácie  podané starostom obce
– poďakovanie starostu obce  materskej a základnej škole za hodnotný kultúrny program  na podujatí  s dôchodcami nad 70 rokov  a poďakovanie pre COOP Jednotu za opravu priestoru pred  obchodom

B/ schvaľuje
1/ Program OZ,  overovateľov zápisnice:  Mgr.Ján Augustín a Miroslav Kvaššay , navrhovateľov uznesenia : Mgr.Pecíková, Ing.Ľubica Kopecká.

2/ Výšku  dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 podľa predložených žiadostí:
- pre TJ Partizán Domaniža  -7 000 €
- pre Slovenská zväz  zdravotne postihnutých  - 500 €
- pre Rímsko katolícku cirkev , farnosť Domaniža – do  2500 €, ak bude úspešný projekt

3/ Zmeny rozpočtu obce v roku  2012

4/ Finančný  rozpočet  vrátane programov   na rok  2013

5/ Príspevok   na vecný darček a občerstvenie  pre občanov nad 70 rokov a  
    vo výške  7 €/na občana a vecný darček na    novorodené deti vo výške 20 €/ dieťa

6/ Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2013  / ostáva tak, ako v roku 2012- sadzby a úľavy bezo zmien/

7/ Poplatok  za kanalizáciu  pre rok 2013  - 22  €/ 1 osoba/1 rok.  Študenti bývajúci na
    internáte 10 €.  Úľavy a oslobodenia  pri platbách za kanalizáciu platia tak, ako pri platbe
    poplatku za vývoz TKO v zmysle VZN – a preukazujú sa rovnakými dokladmi 
    a v rovnakom termíne.  

8/ Úpravu rozpočtu  Základnej školy  Domaniža, v zmysle žiadosti  zn. 274/2012

9/ Návrh na vyradenie  majetku k inventarizácii  ZŠ Domaniža k 31.12.2012
10/  Úľavu na platbe za  TKO pre rok 2013 pre Juraja Kardoša , Kardošova Vieska  40 vo výške  21 €.

11/ Zástupcu zriaďovateľa  do Rady školy  pri MŠ Domaniža  Ing.Františka Špánika, Domaniža 270.  /Hlasovanie : Za: 6 poslancov, Zdržal sa : 1: František Špánik  Proti :0/

12/ Odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing.Sádeckej vo výške 150 €
13/ Smernicu  o postupe vymáhania pohľadávok  Obce Domaniža

D/ Ukladá
1/ Doriešiť nedostatky  uvedené v   Správe hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu   a vymáhania dane z nehnuteľnosti na rok 2012 a oboznámiť  zastupiteľstvo.
        Zodp. B.Beniačová
                                                                                              Termín: do budúceho OZ

2/ Preveriť fyzicky stav budovy sč. 436 a pozemku, pre plánovaný odpredaj nehnuteľností.        Zodp. starosta obce

Hlasovanie : Za  celé takto prijaté uznesenie  : 7 prítomných poslancov  /okrem bodu  B 11/
                     Zdržal sa  hlasovania: 0 /okrem bodu B 11, kde sa zdržal hlasovania F.Špánik/

                     Proti : 0

 

 

                                                                                                    Jozef Gálik

                                                                                                    starosta obce


webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215782

Úvodná stránka