Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Zasadnutia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.11.2012

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži,
ktoré sa konalo 22. 11. 2012

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program  
1/ Otvorenie
2// Schválenie overovateľov
3/ Schválenie navrhovateľov
4/ Schválenie programu OZ
5/ Kontrola uznesenia
6/ Schválenie výšky dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 podľa predložených žiadostí
7/ Zmeny rozpočtu obce v roku  2012
8/ Schválenie zmien  rozpočtu -  dotácie zo ŠR
9/ Schválenie viacročného finančného rozpočtu na r. 2013 – 2015
10/ Schválenie programového rozpočtu
11/ Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012
12/ Schválenie príspevku na vecný darček a občerstvenie  pre občanov nad 70 rokov
      (7 €)
13/ Schválenie    príspevku na vecný darček pre  novorodené deti  (20 €)
14/ Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach  
15/ Schválenie poplatku za kanalizáciu   
16/ Úprava rozpočtu  ZŠ Domaniža na rok 2012
17/ Schválenie návrhu na vyradenie  majetku k inventarizácií  ZŠ Domaniža     
       k 31.12.2012
18/ Žiadosť  o zníženie  dane za TKO  Juraj Kardoš, KV -40
19/ Žiadosť o odkúpenie  pozemku KNE  623/103  a budovy sč. 436  - Jozef Haviar
20/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Domaniža
21/ Uznesenie o prerušení konania – DomanižaStav s.r.o.
22/ Odmena  hlavnej  kontrolórke obce
23/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového a viacročného rozpočtu
       na roky 2013 – 2015
24/ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu a vymáhania dane
z nehnuteľnosti na rok 2012.
25// Smernica o postupe vymáhania pohľadávok Obce Domaniža
26/ Rôzne:
a/ práce na VPP
b/ parkovanie na miestnych komunikáciách
c/ stretnutie s dôchodcami
d/uvítanie detí do života
e/ohňostroj
f/výrub  drevín
27// Diskusia
28/ Návrh na uznesenie
29/ Záver
 

R o k o v a n i e

K bodu  1/ Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Oboznámil  prítomných s programom  rokovania.

K bodu  2// Schválenie overovateľov
Za overovateľov  zápisnice ktorá bude napísaná z tohto rokovania boli schválení : Miroslav Kvaššay a Mgr.Ján Augustín.

K bodu  3/ Schválenie navrhovateľov
Za navrhovateľov  uznesenia ktoré bude prijaté na tomto rokovaní boli schválení :
Mgr.  Marianna Pecíková a Ing.Ľubica Kopecká.

K bodu  4/ Schválenie programu OZ
Program rokovania bol schválený tak, ako ho predložil starosta obce.

K bodu  5/ Kontrola uznesenia
K ukladaciemu uzneseniu z predchádzajúceho zasadnutia  OZ, k vyčísleniu podielu  obce na doposiaľ vynaložených  nákladoch na prerobenie priestorov v dome sč. 300  predložila správu Ing.Kušnierová. Konštatovala, že  zmluvy boli preverené, upravila sa v nich výška preddavkov, pričom sa vychádzalo zo záloh za elektriku, plyn a vodu. Prenájom vychádzal  zo zásad o prenájme, ktoré sú stále v platnosti.
Marianovi Slyškovi sa za obdobie odkedy býva v dome sč.300 započítalo  2 841, 80 €, prenájom nemá zaplatený za 2 mesiace.
Pavlovi Matejovičovi sa zatiaľ  nezapočítala žiadna čiastka. Prenájom má uhradený do  novembra,  na preddavkoch dlhuje 910 €.
- Mgr.Pecíková  - v obecnom zastupiteľstve sa odsúhlasilo, že sa preplatí nájomcom len  výmena okien, nie celé prerábanie priestorov.
- Starosta – ďalšie prerábky  priestorov  v dome sč. 300 boli prenájomcom stopnuté.
Čo sa týka  preddavkov, Matejovič nebýva, tak  asi preto  neplatil preddavky .

K bodu   6/ Schválenie výšky dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 podľa predložených  
                   žiadostí
O dotáciu požiadali :
-Telovýchovná jednota  - 7 tisíc  €, dotácia bude využitá na organizovanie  športových súťaží,  majstrovstvá regiónu  a oblastné majstrovstvo vo futbale.
- Zväz zdravotne  postihnutých – 500 € - na činnosť organizácie
-Rímsko katolícka cirkev -  na  rekonštrukciu elektroinštalácie  Kostola sv.Mikuláša.  Nakoľko sa v súčasnosti pracuje na projektovej dokumentácií, nie je známa finančná čiastka, predpokladaná suma je niekoľko desiatok tisíc Eur.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje,  ak bude projekt úspešný, aby Obec poskytla dotáciu  vo výške 5 %  nákladov  na projekt, najviac však do výšky 2 500 €.

K bodu 7/ Zmeny rozpočtu obce v roku  2012
Zmeny rozpočtu obce predložila  ekonómka obce.  Najväčšou položkou úprav rozpočtu bolo zníženie  transferu na  stavbu telocvične, v kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch, nakoľko sme nedostali  dotáciu z ministerstva školstva SR. Zmeny rozpočtu tvoria prílohu zápisnice.

K bodu  8/ Schválenie zmien  rozpočtu -  dotácie zo ŠR
Ekonómka obce oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu, ktorá nastala v príjmovej časti – dotácie zo  štátneho  rozpočtu. Pretože obce klesol  počet detí v základnej škole (po nápočte k 15.9.2012), znížila sa aj dotácia na  bežné výdavky  pre ZŠ, taktiež sa znížila  aj dotácia na deti predškolského veku v materskej škole.  

K bodu 9/ Schválenie viacročného finančného rozpočtu na r. 2013 – 2015
Ekonómka predložila  na schválenie  návrh  rozpočtu obce Domaniža na rok 2013, ktorý je vypracovaný v zmysle  príručky na zostavenie rozpočtu uverejnenej vo Finančnom  spravodaji 4/02012. Návrh bol poslaný poslancom aj  elektronicky.
- Na  dotazy poslancov predložila I.Pastíriková . Zoznam  neuhradených daní z nehnuteľností   za rok 2011  a predchádzajúce roky, ku dnešnému dňu  - 9 daňovníkov  a  tabuľku  o predpise , úľavách a platbe  dane za komunálny odpad za rok 2011.

K bodu 10/ Schválenie programového rozpočtu
Programový rozpočet na r. 2013 a návrh programového  rozpočtu na roky 2014,2015, predložila ekonómka obce. Tento rozpočet má 12 programov. Programový rozpočet vychádza z návrhu finančného rozpočtu na r. 2012-2015.
V obci bol zverejnený a je prílohou tohto zápisu.

K bodu   11/ Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012
Ekonómka obce  predložila písomný Príkaz starostu  obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce v roku 2012  a majetku ktorý je v správe  základnej školy v zmysle Smernice obce pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, v súlade s § 29 a § 30 zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších  predpisov.  Príkaz je prílohou tohto zápisu.

K bodu  12/ Schválenie príspevku na vecný darček a občerstvenie  pre občanov nad 70                 
               rokov 
Starosta informoval o podujatí, ktoré sa už uskutočnilo. Pozvaných bolo 144 dôchodcov. Na občerstvenie a darček sa použili  finančné prostriedky v zmysle schváleného rozpočtu obce – 7 € / na každého dôchodcu.

K bodu  13/ Schválenie    príspevku na vecný darček pre  novorodené deti  (20 €)
Starosta informoval  že 4.12. sa uskutoční podujatie pre novorodené deti  ( 9 detí). Navrhol  na darček pre každé dieťa poskytnúť 20 €. Tento príspevok bol schválený.

K bodu   14/ Schválenie návrhu  VZN o miestnych daniach  
Starosta predložil na posúdenie a schválenie  návrhu výšky poplatkov, prípadne  úľavu 1 € za poplatok za komunálny odpad, ak tento bude uhradený obci do 31.3. v bežnom roku.
Obecné zastupiteľstvo  schválilo ponechať  výšku dane z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní tak ako v roku 2012, teda poplatky  bez zmien.  Úľavy sa taktiež ponechávajú  nezmenené.   Starosta  ale upozornil, že pri nezaplatení v stanovenom  termíne sa budú účtovať daňovníkom penále .

K bodu  15/ Schválenie poplatku za kanalizáciu   
Poplatok za kanalizáciu  a úľavy  v roku 2013 zostáva taktiež bez zmeny, tak ako boli schválené v roku 2012  t.j.   22 €/ obyvateľ/ rok.

K bodu 16/ Úprava rozpočtu  ZŠ Domaniža na rok 2012
V zmysle  listu  riaditeľky  Základnej školy  Domaniža  bola prerokovaná žiadosť o úpravu rozpočtu v roku 2012 – preklasifikovanie finančných prostriedkov pridelených z ministerstva školstva  pre základnú školu Domaniža z bežného rozpočtu z tovarov a služieb na navýšenie mzdových  prostriedkov  v celkovej výške  10 tis. €, nakoľko počas roka dosiahli úsporu. Prostriedky by sa použili  na odmenu zamestnancom základnej školy.  Poslanci túto  žiadosť schválili.

K bodu   17/ Schválenie návrhu na vyradenie  majetku k inventarizácií  ZŠ Domaniža     
                     k 31.12.2012
Poslanci schválili predložený  Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku  od 33 € do 332 €  základnej školy v Domaniži,  ktorý bol spracovaný k 21.11.2012.

K bodu 18/ Žiadosť  o zníženie  dane za TKO  Juraj Kardoš, KV -40
Starosta obce predložil žiadosť  Juraja Kardoša, Kardošova Vieska  24 o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2012 z dôvodu, že si odpad musí odvážať sám, pretože pre zlý stav cesty  sa smetiarské auto nemôže dostať ku jeho domu.   Žiadosť bola schválená ako je uvedené v uznesení.


K bodu  19/ Žiadosť o odkúpenie  pozemku    623/103 KNE  a budovy sč. 436 
                   Jozef Haviar
Starosta predložil žiadosť Jozef Haviara, Domaniža 224  o odkúpenie pozemku parc.č. 623/103  o výmere  1160 m2 a budovy sč. 436, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
Poslanci  ku tejto žiadosti vyslovili svoje názory:
- Ing.Ľubica Kopecká – nesúhlasí s odpredajom,  navrhuje dať budovu do prenájmu.
- Mgr.Ján Augustín- mohol by nastať stav, že budova zostane prázdna.
- Ing.František Špánik – poukazuje  na chybu vedenia obce  minulého aj súčasneho, ktorí vedeli že budova  vo vlastníctve obce sa využíva  na podnikanie a prenájomca  za budovu  neplatí, ani nemá zmluvu o prenájme.
- viacerí poslanci – pri odpredaji sa musí postupovať v zmysle zákona, zverejnenie, znalecký posudok  atď.
Poslanci zobrali  žiadosť na vedomie a dohodli sa, že starosta preverí všetky náležitosti týkajúce sa odpredaja spoločne s poslancami OZ.

K bodu  20/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Domaniža
Na základe žiadosti  riaditeľky Materskej školy v Domaniži bol do Rady školy pri Materskej škole v Domaniži delegovaný zástupca obce : Ing.František Špánik, Domaniža  270.
Hlasovanie : Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa hlasovania : l  (František Špánik) 

K bodu 21/ Uznesenie o prerušení konania – DomanižaStav s.r.o.
Starosta predložil  Uznesenie  Okresného riaditeľstva Policajného zboru  v Pov.Bystrici,
ČVS:  ORP -737/OVK-PB-2011. V podaní  na odbor kriminálnej polície sa jednalo o podozrenie z trestnej činnosti  v období od mája 2007 do  septembra 2007  v spoločnosti DomanižaStav.   Oznámenie podala Obec Domaniža prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr.Tibora Bicka.
Záver  uznesenia : Podľa par. 228 ods.1, Trestného  poriadku , trestné stíhanie za spreneveru podľa par.213, ods.1, ods.3,Trestného zákona  ktoré bolo  začaté uznesením vyšetrovateľa  OR PZ Pov.Bystrica ČVS: ORP -737/OVK-PB-2011  sa prerušuje, z dôvodu že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné  stíhanie voči určitej osobe.
- Starosta ďalej informoval, že spoločnosť DomanižaStav nie je ešte zrušená, na Okresnom súde v Trenčíne prebieha konanie  o zrušenie spoločnosti. Vec je pridelená JUDr. Hubinákovej.

K bodu  22/ Odmena  hlavnej  kontrolórke obce
Starosta navrhol schváliť odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške  150 €. Odmena bola schválená.

K bodu   23/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového a viacročného
                    rozpočtu  na roky 2013 – 2015
Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu programového a viacročného rozpočtu  na roky 2013 – 2015, ktoré tvorí prílohu tohto zápisu.

K bodu   24/ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu   
                    a vymáhania dane z nehnuteľnosti na rok 2012.
Hlavná kontrolórka  obce  predložila  Správu  hlavného kontrolóra obce o výsledku  kontroly spôsobu      a vymáhania dane z nehnuteľnosti na rok 2012, ktorá tvorí prílohu tohto zápisu.

K bodu 25// Smernica o postupe vymáhania pohľadávok Obce Domaniža
Starosta  predložil spracovanú smernicu, ktorej cieľom je stanovenie postupu pri vymáhaní nedoplatkov za jednotlivé dane, poplatky a ostatné pohľadávky obce, určenie postupnosti krokov a delegovanie  zodpovednosti za jednotlivé kroky pri vymáhaní nedoplatkov a pohľadávok.

K bodu   26/ Rôzne:
a/ práce na VPP
Verejnoprospešní pracovníci  robili na : údržba v dome smútku, čistenie cintorína, kultúrneho domu, šatne TJ, oprava strechy v kultúrnom dome, v ZŠ na prístrešku, oprava oplotenia pri obecnom úrade, oprava kontajnerov na sklo,
b/ parkovanie na miestnych komunikáciách
Starosta poukázal na parkovanie na miestnych komunikáciách.  Bude spracované VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách.
c/ stretnutie s dôchodcami
Starosta informoval  o podujatí ktoré sa už uskutočnilo. Pozvaných bolo 144 dôchodcov vo veku  nad 70 rokov.  Kultúrny program  pripravili ZŠ a MŠ. Zúčastnili sa ho aj  poslanec NR SR Ing. Jaroslav  Baška a  prednosta Obvodného úradu v Pov.Bystrici Ing. Jozef Smatana , ktorí pre tejto príležitosti rokovali so starostom o stavbe telocvične.

d/uvítanie detí do života
Podujatie sa uskutoční 4.12.2012, pre 9  detí a ich rodičov.
e/ohňostroj
Poslanci odsúhlasili aby obec zabezpečila polnočný novoročný ohňostroj.
f/výrub  drevín
Starosta informoval, že v spolupráci s Urbárom  bude zabezpečený výrub krovín a porastov vedľa ciest . Materiál sa zoštiepkuje  a finančné prostriedky  ktoré sa získajú budú použité na  opravu cesty na  horný koniec.

K bodu 27// Diskusia
- Mgr.Ján Augustín -  nehrá rozhlas
- upozorniť  stavebníka  sč.333 /Obšivan Martin/ aby zabezpečil  opravu cesty a brehu potoka, ktoré poškodil pri budovaní  vlastnej  kanalizačnej prípojky.
- Mgr.Pecíková – pripomienka k oneskoreným platbám na bytovke sč.298 /A.Nováková/
- schválenie navrhovateľov a overovateľov zápisnice má byť aj v uznesení.

K bod  28/ Návrh na uznesenie
V zmysle návrhu návrhovej komisie bolo prijaté

K bodu 29/ Záver
Po  prerokovaní všetkých bodov programu a schválení uznesenia  starosta obce zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapísala: Irena Pastíriková

 

                                                                                                                  Jozef Gálik

                                                                                                                  starosta obce


webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215771

Úvodná stránka