Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

História JRD

V našej obci bol v máji r. 1950 založený prípravný výbor pre založenie JRD, ktoré už v septembri toho istého roku začalo pracovať. Ako prvú úlohu si vytýčili hospodárenie na skonfiškovanom veľkostatku barónky Melánie Schwaben Durneissovej, ktorá bola maďarského pôvodu. Ďalej to bol majetok farský, urbársky a obecný, ktorý pripadol do jednotného osevného plánu. K účelu spoločného hospodárenia boli z okresu pridelené prvé traktory. Už v dňoch 2.- 4. augusta 1952 vstúpilo do JRD IV. typu v Domaniži 104 výkonných roľníkov, čo bolo dostačujúcim dôkazom toho, že mali a strední roľníci plne pochopili uznesenie strany a vlády. Manifestačný vstup roľníkov do JRD v Domaniži vzbudil mohutný ohlas v širokom okolí. Domaniža sa tak stala prvou socialistickou dedinou v okrese Považská Bystrica. Aj napriek rôznym problémom, život družstva sa nezastavil. V roku 1961 došlo k rozšíreniu a k zlúčeniu družstva s JRD Sádočné, ktoré začalo hospodáriť na skonfiškovanej pôde statkára Bediača. Ďalšie rozšírenie družstva nastalo v roku 1968, kedy dochádza k zlúčeniu s JRD Prečína a Malých Ledníc. Spojením týchto celkov začalo družstvo hospodáriť na výmere 1112 ha poľnohospodárskej pôdy.

ADministratívna budova JRD

K podstatnému rozšíreniu družstva a tým aj jeho členskej základne dochádza v roku 1974, kedy sa vykonala dosocializácia už spomínaných obcí a socializácia dedín Čelková Lehota, Bodiná, Počarová, Zemianska Závada a Kardošova Vieska. Výmera pôdy a počet členov sa takmer zdvojnásobil. Družstvo dostalo názov JRD Partizán so sídlom v Domaniži. Celková výmera pôdy činila 1856 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej pôdy 746 ha , lúk 37 ha a pasienkov 1075 ha. Plocha zlúčeného JRD pozostávala z 9 katastrov zlúčených obcí. Treba však podotknúť, že í keď družstvo hospodárilo v nepriaznivých klimatických pôdnych a poveternostných podmienkach na upätí Strážovskej vrchoviny, ktorá je známa komplikovaným geologickým zložením, pestrosťou a svahovitosťou terénu s nadmorskou výškou od 325 do 625 m n. m, predsa z roka na rok dosahovalo dobré výsledky. Treba však poznamenať, že pri žatevných a jesenných prácach bez pomoci brigádnikov sa družstvo nezaobišlo. Bol to predovšetkým patronátny závod Pov. Strojárne v Pov. Bystrici, SOU strojárske Pov. Bystrica, tunajšia základná škola a podľa potreby i ďalšie podniky. Prvým predsedom JRD bol aktívny družstevník Štefan Krčmárik. Už začiatkom roku 1951 bol do funkcie predsedu zvolený Ján Augustín, ktorý družstvu ostal verný aj v čase najväčších ťažkostí. Ďalší predsedovia družstva boli: Jozef Gruml, Alojz Pastír, Štefan Melo, Štefan Matejíčka,Rudolf Augustín, Ján Jánošík, Ignác Krištof, Viktor Ďatelinka, Ing. Kanderka. Od roku 1973 do 1979 bol predsedom družstva Ing. Břetislav Kolař a od roku 1979 do 1984 bol predsedom Ing.Rudolf Mateášik.

Takmer 20 rokov bolo roľnícke družstvo prosperujúce tak, že pracovníci dostávali každoročne od roku 1972 do roku 1990 aj doplatky. Od roku 1991 začalo stagnovať. Nastalo prepúšťanie pracovníkov, chýbali finančné prostriedky. Štátom boli zrušené dotácie na poľnohospodársku výrobu, ktoré v našich podmienkach predstavovali čiastku 14 miliónov korún ročne. Pre nedostatok finančných prostriedkov došlo v roku 1994 k transformácii družstva a na výročnej členskej schôdzi bol za predsedu zvolený dlhoročný člen družstva ( od roku 1958) občan z Domaniže František Domanický. Nakoľko straty v roľníckom družstve predstavovali veľké čiastky, v roku 1997 sa domanižské družstvo ako posledné v okrese dostalo do likvidácie.

 

Poľnohospodárska výroba v roku 1996
 

Prvého decembra 1996 nastali v poľnohospodárskom výrobnom družstve organizačné zmeny. Poľnohospodársku výrobu si vzali do prenájmu Ing. Marián Balušík a Milan Lazový. Družstvo ostalo v likvidácii. Ing. Balušík obhospodaroval 792,5 ha pôdy, z toho 396 ha ornej pôdy v katastri obce Domaniža, Kardošova Vieska a Malé Lednice. Milan Lazový obhospodaroval pôdu v ostatných katastroch obcí Čelková Lehota, Sádočné, Počarová, Prečin, Zemianska Závada a časť Pov. Bystrice. Jeho výmera pôdy bola 830 ha, z toho bolo 270 ha ornej pôdy. Sídlo mal v Prečine. Obidvaja sa zamerali na pestovanie obilnín, krmovín, a na chov dobytka. V živočíšnej výrobe chovali: Milan Lazový 90 kráv 140 ks mladého dobytka Ing. Balušík 237 kráv 320 oviec 137 ošípaných a vo výkrme 27 prasníc Priemerná dojivosť bola 2300 litrov mlieka ročne. Mlieko dodávali do mliekárne LAKTIS Žilina. Ovčie mlieko do Agrofarmy Červený Kameň. Ovce boli ustajnené v Malých Ledniciach, kde chodili i na pašu. Pridružená výroba bola zrušená, a tak časť prázdnych objektov využívajú súkromníci na podnikanie. Vďaka patrí všetkým pracovníkom, ktorí sa zaslúžili o prosperitu družstva a aj v najväčších ťažkostiach dokážu zabezpečiť výživu obyvateľstva.

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


3215785

Úvodná stránka