Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Nakladanie s majetkom

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Ide o prevod novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Domaniža:

 1. KN-C parc. č. 1739/24, druh pozemku ostatná plocha o výmere 132 m2,
 2. KN-C parc. č. 1739/25, druh pozemku ostatná plocha o výmere 4 m2,

 

odčlenených Geometrickým plánom č. 276/2019 (zhotoviteľ GP Ing. Martin Gajdošík) od pozemku KN-C parc. č.   1739/10, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 336 m2, zapísaného na LV č. 598  v prospech žiadateľa Mgr. Marcel Ševčík, Kuzmányho 894/93, Považská Bystrica.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemkov za účelom vybudovania prístupovej cesty k rodinným domom. Obec predmetné pozemky nevyužíva a vybudovanie prístupovej cesty k existujúcej a plánovanej IBV považuje za dôležité pre rozvoj a zvyšovanie kvality bývania v obci. Žiadateľ je vlastníkom pozemkov priľahlých k pozemkom tvoriacich predmet prevodu.

 

Prevod nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania                    zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 30. 5. 2019

 


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámeny

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža formou zámeny z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Ide o prevod novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Domaniža, KN-C parc. č. 1737/3, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 6 m2, odčleneného Geometrickým plánom č. 899/18 (zhotoviteľ GP Ing. Vladimír Hanínec) od pozemku KN-E  1737/1, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej výmere 2756 m2, zapísaného na LV č. 1517 v prospech žiadateľov Petra Sádeckého a Renáty Sádeckej, obaja bytom Domaniža 522, formou zámeny za pozemok nachádzajúci sa pod miestnou komunikáciou v k. ú. Domaniža, KN-C parc. č. 116, druh pozemku záhrada o výmere 69 m2, vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 1543) a úhradu nákladov za spracovanie geometrického plánu.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemku, ktorý je priľahlý k pozemku žiadateľov, žiadatelia sa o neho starajú a udržiavajú ho. Obec predmetný pozemok nevyužíva, nemá pre neho využitie ani v budúcnosti. Zámena pozemkov je pre obec výhodná z dôvodu možnosti vysporiadania si časti pozemkov pod miestnou komunikáciou, ktorú obec spravuje.

 

Prevod nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania                    zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 30. 5. 2019


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Ide o prevod novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Domaniža, KN-C parc. č. 1802/10, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 32m2, odčleneného Geometrickým plánom č. 335/2019 (zhotoviteľ GP Bc. Milan Masaryk) od pozemku KN-E  parc. č. 1802/2, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 8033m2 a od pozemku KN-C parc. č. 1802/10, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej výmere 32m2, zapísaných na LV č. 1517 v prospech žiadateľov Peter Špánik, Domaniža č. 65 (podiel 1/3),  Etela Špániková, Domaniža č. 65 (podiel 1/3), Ján Špánik, Domaniža 65 (podiel 1/3).

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemku, ktorý sa nachádza v oplotení žiadateľov a je priľahlý k pozemku v ich vlastníctve.  Žiadatelia ho dlhé roky užívali v dobrej viere, že ide o súčasť  ich pozemku, o pozemok sa riadne starali a udržiavali ho. Obec predmetný pozemok nevyužíva a nemá pre neho využitie ani v budúcnosti.

 

Prevod nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania                    zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 30. 5. 2019


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Ide o predaj nižšie uvedených novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Domaniža, odčlenených Geometrickým plánom č. 209/19 (zhotoviteľ GP Tibor Meliš) z pozemku KNE 1739/101, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 193 m2, zapísaného na LV č. 598 a z pozemku KNC 1739/5, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 215 m2 , zapísaného na LV č.  598 nasledovne:

 

 1. novovytvorená parc. KN C 1739/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 163m2 v prospech Martin Obšívan a Mgr. Zuzana Obšívanová, Domaniža č. 333,
 2. novovytvorená parc. KN C 1739/22, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22m2 v prospech Jozef Krčmárik, Odborov 243/5, Považská Bystrica (podiel ½) a Martin Obšívan a Mgr. Zuzana Obšívanová, Domaniža č. 333 (podiel ½),
 3. novovytvorená parc. KN C 1739/23, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30m2 v prospech Jozef Krčmárik, Odborov 243/5, Považská Bystrica,

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemkov, ktoré sú súčasťou prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam žiadateľov, žiadatelia sa o pozemky riadne starajú a udržiavajú ho. Obec dotknuté pozemky nevyužíva a nemá pre nich využitie ani v budúcnosti.

 

Prevod nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 30. 5. 2019


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Ide o predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Domaniža, KNC parc. č. 349/5, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej výmere 4160 m2, zapísaného na LV č. 598, zameraný Geometrickým plánom č. 44/19 (zhotoviteľ GP Ing. Viera Lagíňová) do novovytvorených parciel nasledovne:

 

 1. novovytvorená parc. KN C parc. č. 349/17, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 33 m2 v prospech Mgr. Miroslav Šimko a manželka Mgr. Elena Šimková, Domaniža 104, v cene 3 EUR/ m2,
 2. novovytvorená parc. KN C parc. č. 349/18, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 34 m2 v prospech Zdenko Kováčik a manželka Naďa Kováčiková, Domaniža 104, v cene 3 EUR/ m2,
 3. novovytvorená parc. KN C parc. č. 349/19, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 30 m2 v prospech Emília Kučíková, Domaniža 104, v cene 3 EUR/ m2,
 4. novovytvorená parc. KN C parc. č. 349/20, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 20 m2 v prospech Mgr. Miroslav Šimko a manželka Mgr. Elena Šimková, Domaniža 104, v cene 3 EUR/ m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemkov za účelom vysporiadania si pozemkov pod garážami (bod 1. až bod 3.) a pod prístreškom (bod 4.) vo vlastníctve žiadateľov, nachádzajúcich sa v blízkosti bytového domu, v ktorom žiadatelia žijú. Obec dotknuté pozemky nevyužíva a nemá pre nich využitie ani v budúcnosti.

 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 30. 5. 2019


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, a to:

Predaj pozemku  KN E č. 1739/101, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 193 m2, k. ú. Domaniža, LV 598 v prospech:  Martin Obšivan, Zuzana Obšivanová, Domaniža č. 333 (v podiele 1/2) a Jozef Krčmárik, Ul. Odborov 243/5, Považská Bystrica (v podiele 1/2).

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

-  pozemok je súčasťou prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam oboch žiadateľov, žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a udržiavajú ho. Obec predmetný pozemok nevyužíva, nemá pre neho využitie ani v budúcnosti, a je pre obec prebytočným.

 

Vyvesené 29.11.2018


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného  majetku Obce Domaniža

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, a to:

 • pozemok KNC parc.č. 349/10, druh pozemku ostatné plochy o výmere 302m2, nachádzajúci sa v k.ú. Domaniža, ktorý je vedenýna LV č. 598

v prospech žiadateľa:

 • Anna Novosádová, Domaniža 22

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Žiadateľka predmetný pozemok užíva od roku 1971, riadne sa o neho stará, má záujem investovať do obnovy (rekonštrukcie) oplotenia, ktoré má takmer 50 rokov a do realizácie opatrení, ktoré zabránia zosuvu pôdy. Tie, vzhľadom k tomu, že sa pozemok nachádza v blízkosti školy, považuje obec so zreteľom na zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia za rozhodujúce pri posudzovaní žiadosti. Obec predmetný pozemok nevyužíva, nemá pre neho využitie ani v budúcnosti, a je pre obec prebytočným.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

 

Vyvesené 29.05.2018


 


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný majetok Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1. Nebytový priestor v budove Zdravotného strediska, Domaniža č. 15, zapísaného na LVč. 598, ktorý sa nachádza na 1.n.p. vo výmere 32 m2 spoločnosti T.O.P. MEDICAL, s. r. o., Praznov 42, 017 01Považská Bystrica, IČO: 50 554 638 na účel: poskytovanie zdravotníckych služieb (obvodný lekár)

doba nájmu:          na dobu určitú 10 rokov

výška nájmu:        1 EUR

V cene nájomného nie sú zahrnuté náklady na energie a služby.

 

2. Nebytový priestor v budove Zdravotného strediska, Domaniža č. 15, zapísaného na LVč. 598, ktorý sa nachádza na 1.n.p. vo výmere 112 m2 spoločnosti J & MS, s. r. o., Domaniža č. 423, 018 16Domaniža, IČO: 50 989 201 na účel: poskytovanie lekárenskej starostlivosti za podmienok:

doba nájmu:          na dobu určitú 10 rokov

výška nájmu:         stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Domaniža (podľa platných zásad 13,28 EUR/m2). V cene nájomného nie sú zahrnuté náklady na energie a služby.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záujem obce zabezpečiť obyvateľom obce Domaniža potrebné zdravotnícke a lekárenské služby a efektívne a účelne využiť priestory           v zdravotnom stredisku. Prenájom priestorov je realizovaný na základe žiadosti spoločnosti T.O.P. MEDICAL, s. r. o., ktorá predložila obci zámer na zabezpečenie zdravotníckych a zároveň lekárenských služieb a Obecné zastupiteľstvo v Domaniži k predmetnej veci prijalo Uznesenie OZ č. 83/2017 zo dňa 14. 12. 2017.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 31.1.2018


 


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa. Ide o predaj nasledovného majetku zapísaného na LV č. 598:

 

 1. Poľnohospodárska prevádzková budova s. č. 436, k. ú. Domaniža
 2. Administratívna budova s. č. 466, k. ú. Domaniža
 3. Pozemky v k. ú. Domaniža:
 • parc. KN C č. 623/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
 • parc. KN C č. 623/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
 • parc. KN C č. 623/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 636 m2
 • parc. KN C č. 623/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2
 • parc. KN C č. 623/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2
 • parc. KN C č. 623/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2

 

v prospech:           Jozefa Haviara, bytom Domaniža č. 224, 018 16 Domaniža

v cene:                  podľa Znaleckého posudku č. 6/2018, vyhotoveného znalcom                         Ing. Miroslavom Smatanom (01/2018)

 

Nehnuteľný majetok pod bodom 1. až 3. má od roku 2012 v prenájme Jozef Haviar, ktorý je žiadateľom o jeho odkúpenie, 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je neúspešný predchádzajúci odpredaj majetku                uvedený pod bodom 1. až 3., zhoršujúci sa technický stav budov vyžadujúci si ďalšie investovanie, záujem obce vytvárať podmienky na zachovanie a podporu podnikateľských aktivít a zamestnanosti obyvateľov obce.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

Vyvesené: 31.1.2018 

Zverejnenie zámeru prevodu podielu na nehnuteľnom majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, a to:

Predaj novovytvorených  pozemkov  odčlenených z pozemku KNE parc č. 1953, druh pozemku vodná plocha  o výmere 5 122 m2  vedený  na LV č. 598,  nachádzajúci sa v k.ú. Domaniža, podľa geometrického plánu  č. 749/2017, ktorý zhotovil Vlastimil Bielik a úradne overila  Ing. Iva Malá 30. 10. 2017:

 • KNC č. 1953/4, druh pozemkuvodné plochy s výmerou 64 m2 v prospech Ing. Simony Hluškovej, bytom Domaniža č. 374;
 • KNC č. 1953/6, druh pozemkuvodné plochy s výmerou 95 m2 v prospech Andreja Hlušeka, bytom Domaniža č. 374;
 • KNC č. 1953/5, druh pozemkuvodné plochy s výmerou 49 m2 v prospech Andreja Hlušeka, bytom Domaniža č. 374 (podiel ½) a Ing. Simony Hluškovej, bytom Domaniža č. 374 (podiel ½).

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

- predmetné pozemky sa nachádzajú v oplotení (podľa vyjadrenia žiadateľov od roku 1970) spolu s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a žiadatelia majú cez tieto pozemky zabezpečený prístup k rodinnému domu, dlhodobo ich užívajú a starajú sa o ne - ako.

Obec predmetné pozemky nevyužíva a nemá pre ne využitie ani v budúcnosti.

 

Vyvesené: 31.01.2018


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu podielu na nehnuteľnom majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu podielu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, a to

 • spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku KNE parc.č. 160/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9m2 , nachádzajúcom sa v k. ú. Domaniža, ktorý je vedenýna Liste vlastníctva č. 1553,

 

v prospech žiadateľa:Marian Kardoš, Domaniža 24

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod  nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu na pozemku, ktorý obec vlastní spoločne s  Jozefom Čelkom, Domaniža 122 každý v podiele ½.  Podnetom na prevod spoluvlastníckeho podielu je žiadosť a dohoda medzi Jozefom Čelkom a žiadateľom Marianom Kardošom,  ktorí si chcú vysporiadať pozemok nachádzajúci sa medzi ich nehnuteľnosťami. Obec Domaniža dotknutý pozemok nevyužíva a neplánuje jeho využitie ani v budúcnosti. Žiadateľ Marian Kardoš využíva dotknutý pozemok na prístup k svojej nehnuteľnosti.

 

Vyvesené: 13. 09. 2017


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu podielu na nehnuteľnom majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, a to:.

 • spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku KNE parc.č. 160/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 90m2 , nachádzajúcom sa v k.ú. Domaniža, ktorý je vedenýna Liste vlastníctva č. 1553,

 

v prospech žiadateľov nasledovne:

 • spoluvlastnícky podiel 3/8 pre žiadateľa: Jozef Čelko, Domaniža 122 a
 • spoluvlastnícky podiel 1/8 pre žiadateľa: Marian Kardoš, Domaniža 24

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Ide o prevod  nehnuteľnosti - spoluvlastníckeho podielu na pozemku, ktorý obec vlastní spoločne so žiadateľom Jozefom Čelkom, každý v podiele ½.  Podnetom na prevod nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu) je spoločná žiadosť a dohoda medzi žiadateľmi Jozefom Čelkom a Marianom Kardošom, ktorý sa o pozemok starajú a majú na ňom zabezpečený prístup k svojim nehnuteľnostiam. Pozemok sa nachádza medzi nehnuteľnosťami dotknutých žiadateľov. Obec vzhľadom k umiestneniu pozemku, pozemok nevyužíva a neplánuje jeho využitie ani v budúcnosti.

 

Vyvesené: 13. 09. 2017


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

Predaj novovytvoreného pozemku KNC parc.č. 1953/3, diel č.2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26m2 odčlenený z pozemku  KNE parc.č. 1953 vodná plocha  o výmere 5122mvedený  na Liste vlastníctva č. 598,  nachádzajúci sa v k.ú. Domaniža, podľa geometrického plánu č. v051/17 zo dňa 10.07.2017, ktorý vyhotovila Viera Rišková, M.R. Štefánika 171/24, Považská Bystrica, úradne overila Ing. Iva Malá 17. júla 2017, v prospech žiadateľa:

RNDr. Emil Kardoš a RNDr. Erika Kardošová, obaja  bytom Domaniža 374, 018 16 Domaniža.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemku, ktorý nie je obcou využívaný a obec neplánuje jeho využitie ani v budúcnosti. Žiadateľ chce pozemok ohradiť spolu so susednými pozemkami v jeho vlastníctve a vo vlastníctve jeho manželky s cieľom ochrániť svoj majetok a zabrániť vstupu lesnej zvery na pozemky. 

 

Vyvesené: 13. 09. 2017


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

 • Predaj novovytvoreného pozemku KNC parc.č. 604/30, diel č.1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105m2 podľa geometrického plánu č.1/2017zo dňa 24.02.2017, odčleneného z pozemkuKNC parc.č. 604/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371m2 nachádzajúci sa v k.ú. Domaniža, zapísaný na Liste vlastníctva č. 598 v prospech žiadateľa: Ján Špánik, bytom Domaniža 60, 018 16 Domaniža.

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

Vo veci prevodu dotknutého pozemku prijalo v minulosti Obecné zastupiteľstvo v Domaniži uznesenieč. 3/2011 B-5, zo dňa 22.02.2011, ktorým bol schválený odpredaj predmetného pozemku (vtedy pod iným parc. číslom) za cenu 1€ pre žiadateľa Jána Špánika. Z cit. uznesenia vyplýva, že dôvodom, prečo zastupiteľstvo v roku 2011 schválilo odpredaj bola skutočnosť, že išlo o neoprávnene zabraté pozemky pod výstavbu cesty ku ČOV bez finančnej náhrady. V zmysle predmetného uznesenia bola v tom čase uzatvorená kúpno-predajná zmluva, avšak k zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nedošlo z dôvodu oneskoreného podania návrhu na vklad na správu katastra.  Pozemok parc. č.  604/30, diel č.1obec nevyužíva a nemá pre neho využitie ani v budúcnosti.

Vyvesené: 13. 09. 2017


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

 • Predaj novovytvoreného pozemku KNC parc. č. 604/30, diel č.1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105m2 podľa geometrického plánu č.1/2017 zo dňa 24.02.2017, odčleneného z pozemkuKNC parc. č. 604/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Domaniža, zapísaný na Liste vlastníctva č. 598 v prospech žiadateľa: Ján Špánik, bytom Domaniža 60, 018 16 Domaniža.

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

Vo veci prevodu dotknutého pozemku prijalo v minulosti Obecné zastupiteľstvo v Domaniži uznesenie č. 3/2011 B-5, zo dňa 22.02.2011, ktorým bol schválený odpredaj predmetného pozemku (vtedy pod iným parc. číslom) za cenu 1€ pre žiadateľa Jána Špánika. Z cit. uznesenia vyplýva, že dôvodom, prečo zastupiteľstvo v roku 2011 schválilo odpredaj bola skutočnosť, že išlo o neoprávnene zabraté pozemky pod výstavbu cesty ku ČOV bez finančnej náhrady. V zmysle predmetného uznesenia bola v tom čase uzatvorená kúpno-predajná zmluva, avšak k zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nedošlo z dôvodu oneskoreného podania návrhu na vklad na správu katastra.  Pozemok parc. č.  604/30 , diel č.1 obec nevyužíva a nemá pre neho využitie ani v budúcnosti.

 

Vyvesené: 07.06. 2017


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu  nehnuteľného majetku obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

 • Predaj novovytvoreného pozemku KNC parc.č. 1802/13, diel č.1, druh pozemku zastavané plochy o výmere 155m2  podľa geometrického plánu č. 30/17 zo dňa 04.05.2017, odčleneného z pozemkuKNE parc.č. 1802/2 ostatná plocha o výmere 18 188 m2 v k.ú. Domaniža, zapísaného na Liste vlastníctva č. 1517, v prospech žiadateľa: Jozef Falath, bytom Poštová 1157/3, Sereď.

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemku, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ pozemok roky užíva a udržiava. Obec predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje jeho využitie ani v budúcnosti.

 

Vyvesené: 07.06. 2017  

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

Obec Domaniža v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na uznesenie OZ v Domaniži č. 49/2016 zo dňa 29.09.2016 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 1739/21, druh pozemku ostatné plochy  o výmere 38 m2 odčlenený  z pozemku KN C 1739/10,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 374 m2 v k. ú. Domaniža vedený na LV č. 598 podľa geometrického plánu č. 35/20-16, ktorý vyhotovil Ing. Ľuboslav Čičkán, Milochov 223, 017 06 Považská Bystrica,  zo dňa 07.12.2016,  v prospech žiadateľa:

Tomana Pavol, bytom Hliny 1418/10-10, Považská Bystrica, za cenu 3€/m2 schválenú uznesením OZ v Domaniži č. 49/2016 zo dňa 29.09.2016.

Pozemok  sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkom  priľahlým k domu žiadateľa,  nie je obcou využívaný ani udržiavaný a predstavuje jediný prístup žiadateľa k jeho nehnuteľnosti.
 

Vyvesené 1.3.2017 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa.

 

    Obec Domaniža v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 16/2016, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok  nie je obcou využívaný ani udržiavaný, predstavuje jediný prístup žiadateľa k jeho nehnuteľnosti a o pozemok sa žiadateľ stará už niekoľko desaťročí.


    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 1725/3  druh pozemku zastavané plochy  o výmere 19 m2 a novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 1725/4  druh pozemku zastavané plochy o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 41/2016 zo dňa 08.07.2016  odčlenené  z pozemku KN E 1725  druh pozemku zastavané plochy o výmere 1241 m2 v k. ú. Domaniža   zapísaného na LV č. 1517 v prospech žiadateľa: František Hulín, bytom Domaniža 64 (spis č. 937/2016)  za cenu 3 €/m2 schválenú Uznesením OZ v Domaniži č. 16/2016.

Podmienkou prevodu je zriadenie vecného bremena pre prípad realizácie výstavby kanalizácie v dotknutej časti obce.

 

Vyvesené: 14.09.2016


 


 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža 

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa

 

 

Obec Domaniža v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 15/2016, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa: ide o pozemok stojaci pod garážou vo vlastníctve žiadateľa a nie je využiteľný pre nikoho iného.

 

Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 349/15, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 34 m2, v k. ú. Domaniža, podľa geometrického plánu č. 76/2015 zo dňa 24.11.2015, odčleneného z pozemku KN C 349/5, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 14 220 m2, v k. ú. Domaniža, zapísaného na LV č. 598, v prospech žiadateľov: Mgr. Naďa Kováčiková a manžel Zdenko Kováčik, bytom Domaniža 104 (spis č. 1351/2015), za cenu 3 €/m2 schválenú Uznesením OZ v Domaniži č. 15/2016, t.j. v celkovej cene 102 EUR.

 

 

Vyvesené: 8. 6. 2016


 


 

                Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku obce z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa

 

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

 

Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc.č. 349/16, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 26 m2, v k. ú. Domaniža,  podľa geometrického plánu č. 77/2015 zo dňa 24.11.2015, odčleneného z pozemku  KN C parc.č. 349/5, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 14 220 m2, v k.ú. Domaniža, zapísaného na LV č. 598, v prospech žiadateľa: Mária Paholíková, bytom Domaniža 104 (spis. č. 61/2016).

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

Ide o prevod pozemku nachádzajúceho sa pod samostatne stojacou garážou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý nie je obcou využívaný ani udržiavaný.

 

Vyvesené: 8. 6. 2016


 


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

   Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 89/2015 bod B/2. zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1) Prenájom časti nebytových priestorov o výmere 225,24 m2 z celkovej výmery nebytových priestorov 268,68 m2 v nehnuteľnosti Garáž súp. č. 487 v k. ú. Domaniža, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KNC- 720/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere              268 m2 , zapísaná na LV č. 598 v k. ú. Domaniža. Predmetom prenájmu nie je prvá miestnosť v nehnuteľnosti umiestnená od štadióna, ktorá bude slúžiť pre potreby obce (ide o miestnosť o rozmeroch cca 43,44 m2).

2)  Prenájom časti pozemku o výmere 100 m² z parcely KN C č. 720/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1603 m², zapísaný na LV č. 598 v k. ú.  Domaniža. Snímka katastrálnej mapy tvorí prílohu oznamu na internetovej stránke obce.

 

v prospech žiadateľa: PZ Plus,  s.r.o., Robotnícka 288/2, Považská Bystrica, IČO: 45 421 811 za podmienok:

- cena za  m2/rok nebytových priestorov 7,5 EUR a cena za m2/rok prenajímaného pozemku 7,5 EUR,

- na dobu určitú 10 rokov,

- investovanie žiadateľa/nájomcu do obnovy a rekonštrukcie prenajatých nebytových priestorov a úpravy prenajatého pozemku,

- využívanie prenajatých priestorov len na účely podľa LV a nie na výrobné účely,

- možnosť započítať odsúhlasené investície do obnovy a rekonštrukcie prenajatého majetku s nájmom

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

   Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti bytového domu. Obec, s výnimkou jednej miestnosti v dotknutej nehnuteľnosti a časti priľahlého pozemku, nemá využitie pre túto nehnuteľnosť. Podľa znaleckého posudku, ale aj na základe vykonanej obhliadky si technický stav nehnuteľnosti vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Z ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu zabezpečenia bezpečného prostredia pre obyvateľov obce, žijúcich v blízkosti tejto nehnuteľnosti, je v záujme obce prenajať tieto priestory nájomcovi, ktorý ich obnoví a zrekonštruuje, zainvestuje do úpravy prenajatého pozemku a počas doby prenájmu zabezpečí ich pravidelnú údržbu a zveľaďovanie. V záujme obce je taktiež zabezpečiť, že prenajaté priestory budú využívané len na účely podľa LV a nie na výrobné účely, ktoré by mohli znižovať kvalitu bývania v tejto časti obce.

 

   Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

V Domaniži, 18. 3. 2016


 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku obce

z dôvodu  hodného osobitného  zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu  nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu  hodného osobitného zreteľa.

 

    Predaj novovytvoreného pozemku KNC parc.č. 729/65, druh pozemku zastavané plochy o výmere 124 m2  podľa geometrického plánu č. 4/2016 zo dňa 9.2.2016, odčleneného z pozemku  KNC parc.č. 729/25 zastavané plochy o výmere 2615 m2 v k.ú. Domaniža zapísaného na Liste vlastníctva č. 598 v prospech žiadateľa Ing. Štefan Lednický, bytom 018 16 Domaniža 247.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

    Ide o prevod pozemku, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného žiadateľa a nie je použiteľný ani pre obec.

 

V Domaniži, 18. marca 2016


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 45/2015, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 714/24, druh pozemku orná pôda, o výmere 5 m2, podľa geometrického plánu č. 38/2015 zo dňa 30.09.2015, odčleneného z pozemku KN C 714/7, v k. ú. Domaniža, zapísaného na LV č. 598, v prospech žiadateľa: František Špánik a manželka Helena, rod. Ušiaková, 018 16 Domaniža 270 (spis č. 1170/20105), za cenu 3 €/m2 schválenú Uznesením OZ v Domaniži č. 45/2015, t.j. v celkovej cene 15 EUR.

 

V Dopmaniži 26.11.2015


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 47/2015 zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Prenájom pozemku KN C parc. č. 1339, druh pozemku orná pôda o výmere 13565 m2 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateľa: SHR Miroslav Haviar „Lovec Miro Haviar“, Domaniža 164, 018 16 Domaniža.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    Žiadateľ je SHR a má záujem využívať pozemok na kosenie a pestovanie krmovín pre zver. Obec predmetný pozemok dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora poľnohospodárskych a podnikateľských aktivít na území obce, podpora miestnych SHR, zamestnanosti a zabezpečenie starostlivosti o majetok obce.

 

    Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

V Dpmaniži  9. 9. 2015


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 47/2015 zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Prenájom pozemkov:

v prospech žiadateľa: SHR Ján Bánovčin, Domaniža č. 412, 018 16 Domaniža.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    Žiadateľ je SHR a má záujem využívať pozemky za účelom poľnohospodárskej výroby, pestovania poľnohospodárskych plodín a chovu oviec. Obec predmetný pozemok dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora poľnohospodárskych a podnikateľských aktivít na území obce, podpora SHR, zamestnanosti a zabezpečenie starostlivosti o majetok obce.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

V Domaniži 9. 9. 2015


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Uznesenie OZ v Domaniži č. 47/2015 zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Prenájom pozemkov v zmysle prílohy č. 1 v celkovej výmere 101 960,10 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Domaniža a v k. ú. Kardošova Vieska.

 

v prospech žiadateľa: SHR Balušíková Janka, Domaniža č. 225, 018 16 Domaniža.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    Žiadateľ je SHR a má záujem využívať pozemky na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti.  Obec predmetný pozemok dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora poľnohospodárskych a podnikateľských aktivít na území obce, podpora SHR, zamestnanosti a zabezpečenie starostlivosti o majetok obce.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

V Domaniži  9. 9. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Predaj novovytvorených pozemkov KN C parc. č. 250/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere 54 m2 , podľa geometrického plánu č. 15/2015, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 a pozemku parc. č. 250/8, druh pozemku ostatné plochy o výmere 69 m2 , podľa geometrického plánu č. 15/2015, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250   v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateľa: Oľga Sádecká, 018 16 Domaniža 36.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    Ide o prevod pozemku za účelom jeho údržby a súvisiacej ochrany majetku.  (spevnenie a údržba brehu poškodeného eróziou). Pozemok sa nachádza medzi priľahlými pozemkami k domom žiadateľa a potokom. Nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ tieto pozemky dlhodobo užíva a udržiava.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

V Domaniži  9. 9. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1. Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 250/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 88 m2, podľa geometrického plánu č. 15/2015, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateľa: Ing. Július Pohanka, 018 16 Domaniža 35.


2. Predaj častí z pozemku  KN C parc. č. 1734/2  v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v sumárnej výmere 22,2 m2 (5,5 m2+ 14,5 m2 + 2,2 m2, podľa geometrického plánu č. 15/2015 v prospech žiadateľa Ing. Július Pohanka, 018 16 Domaniža 35. Ide o časti pozemku vo vlastníctve obce, ktoré žiadateľ nedopatrením zabral pri stavbe oplotenia rodinného domu (chyba pri vymeriavaní hranice pozemku).

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

K bodu 1. Ide o prevod pozemku za účelom umožnenia rekonštrukcie oplotenia okolo pozemku a rodinného domu žiadateľa. Pozemok sa nachádza medzi priľahlým pozemkom k domu žiadateľa a potokom. Nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ tento pozemok dlhodobo užíva a udržiava.

 

K bodu 2. Ide o prevod pozemku, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ  tento pozemok už dlhodobo užíva a udržiava.

 

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania zo strany Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

 

V Domaniži  9. 9. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Predaj časti pozemku KN C parc. č. 714/7 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598, druh pozemku orná pôda o výmere podľa geometrického plánu (cca 10 m2), v prospech žiadateľa: František Špánik, Domaniža 270, 018 16 Domaniža.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

Ide o prevod časti pozemku (cca 10 m2), ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.

 

V Domaniži 12. 6. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 729/64, druh pozemku zastavané plochy o výmere 85 m2, podľa geometrického plánu č. 76/2014 zo dňa 9. 12. 2014, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 729/25 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 a novovytvoreného pozemku KN C 730/9, druh pozemku zastavané plochy o výmere 42 m2, podľa geometrického plánu č. 76/2014 zo dňa 9. 12. 2014, odčleneného z pozemku KN E parc. č. 729/5 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateliek (každá 1/3): Mgr. Eva Máťošová, Štúrova 42/18, 017 01 Považská Bystrica, Mária Svítková, bytom Hliny 1322/145, 017 01 Považská Bystrica, Oľga Koštialová, Rozkvet 2062/152, 017 01 Považská Bystrica.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

Ide o prevod pozemkov, ktoré sa nachádzajú v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateliek, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.

 

V Domaniži 12. 6. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Predaj novovytvorených pozemkov KN C parc. č. 250/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 54 m2 , podľa geometrického plánu, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250     v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 a pozemku parc. č. 250/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 69 m2 , podľa geometrického plánu, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250   v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateľa: Oľga Sádecká, 018 16 Domaniža 36.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    Ide o prevod pozemku za účelom jeho údržby a súvisiacej ochrany majetku.  (spevnenie a údržba brehu poškodeného eróziou). Pozemok sa nachádza medzi priľahlými pozemkami k domom žiadateľa a potokom. Nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ tieto pozemky dlhodobo užíva a udržiava.

 

    Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

V Domaniži 9. 6. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 250/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 88 m2, podľa geometrického plánu, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 250     v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 v prospech žiadateľa: Ing. Július Pohanka, 018 16 Domaniža 35
Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 252/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22,2 m2, podľa geometrického plánu, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 1734/2  v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 Ing. Július Pohanka, 018 16 Domaniža 35.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    K bodu 1. Ide o prevod pozemku za účelom umožnenia rekonštrukcie oplotenia okolo pozemku a rodinného domu žiadateľa. Pozemok sa nachádza medzi priľahlým pozemkom k domu žiadateľa a potokom. Nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ tento pozemok dlhodobo užíva a udržiava.

 

    K bodu 2. Ide o prevod pozemku, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ  tento pozemok už dlhodobo užíva a udržiava.

   Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Domaniži.

 

 

V Domaniži 9. 6. 2015


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Domaniža v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Domaniža z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 955/2, druh pozemku ostatné plochy (pozn. 37 - Skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením) o výmere 76 m2, podľa geometrického plánu č. 70/2014 zo dňa 17. 12. 2014, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 955 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598
    Predaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 729/64, druh pozemku zastavané plochy o výmere 85 m2, podľa geometrického plánu č. 76/2014 zo dňa 9. 12. 2014, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 729/25 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598 a novovytvoreného pozemku KN C 730/9, druh pozemku zastavané plochy o výmere 42 m2, podľa geometrického plánu č. 76/2014 zo dňa 9. 12. 2014, odčleneného z pozemku KN E parc. č. 729/5 v k. ú. Domaniža zapísaného na LV č. 598

 

    Vo všetkých prípadoch ide o prevody v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Obce Domaniža v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

    K bodu 1. Ide o prevod pozemku, za účelom jeho údržby. Pozemok sa nachádza v blízkosti rodinného domu žiadateľa a tvorí priľahlú plochu k pozemku v jeho vlastníctve. Vzhľadom k charakteru pozemku obec nemá možnosť tento pozemok využívať pre svoje účely.

 

    K bodu 2. Ide o prevod pozemkov, ktoré sa nachádzajú v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec.  Žiadateľ tento pozemok už dlhodobo užíva.

 

V Domaniži 13.4.2015


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218305

Úvodná stránka