Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o podmienkach držania psov

Vyhlásené: 29.11.2008

Účinnosť: 14.12.2008

VZN schválené uznesením : OZ zo dňa 27.11.2008 , č. 8/2008 B-4
Účinnosť nadobudlo: 14.12.2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža
o podmienkach držania psov

Obecné zastupiteľstvo v Domaniži vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len “zákon o držaní psov”) a so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža o podmienkach držania psov (ďalej len „VZN o podmienkach držania psov).
§1
Účel úpravy
Účelom vydania tohto VZN je podrobnejšie stanoviť podmienky chovu psov na území obce Domaniža.
§2
Predmet úpravy
1. VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev a riešenia priestupkov.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (napr. v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži, colnej službe, atď).

§ 3
Vymedzenie pojmov
 

1. Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b/ používaný horskou službou,
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení
úloh civilnej ochrany (zák. č. 42/1994 Z. z.),
d/ poľovný,
e/ ovčiarsky,
f/ vodiaci,
g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce Domaniža okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:
a/ miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská a trhoviská,
b/ mosty, mostíky, priechody,
c/ parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné
pietne miesta, detské ihriská, športoviská, atď.
5. Spoločnými priestormi sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov, nákupných stredísk a iné priestory, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.
6. Držiteľ psa je osoba, ktorá má psa vo vlastníctve.
7. Chovateľ psa je osoba, ktorej starostlivosť je zacielená na jeho praktické využitie, na rozmnožovanie.

§ 4
Podmienky chovu psov

Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Domaniža, ak sú splnené nasledovné podmienky:
1. Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný:
a/ zabezpečiť umiestenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
b/ zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných bytových priestoroch,
c/ dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi,
d/ dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie psa a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
e/ dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o obhliadke psa odovzdať poškodenému,
f/ zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť.
g/ zabezpečiť aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot,
h/ uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.
2. Chovať a udržiavať psa je zakázané v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby a dostatočnú voľnosť pohybu s ohľadom na plemeno psa a stupeň jeho vývoja.
3. Je zakázané:
a/ ponechať psa samého na verejnom priestranstve,
b/ uviazať psa na verejnom priestranstve,
c/ opustiť nebezpečného psa alebo ho zanechať bez dozoru na verejnom priestranstve,
d/ týrať psa,
e/ štvať psa proti inému zvieraťu,
f/ opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho.
4. Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.
5. Je zakázané ukladať uhynutého psa do zberných nádob na komunálny odpad alebo ho zakopávať na verejných priestranstvách.
6. Odstránenie uhynutého, resp. zraneného psa z pozemku je povinnosťou držiteľa psa, v prípade neznámeho držiteľa vlastník, správca, prípadne nájomca (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť mestskej polícii. Uhynutého, resp. zraneného psa neznámeho držiteľa z pozemných komunikácií je povinný odstrániť ich vlastník, správca, príp. nájomca. Prevzatie uhynutého psa za úhradu vykonáva asanačná firma.
7. Odchyt túlavých psov vykonáva oprávnená osoba zaoberajúca sa odchytom túlavých psov.
8. O odchytení psa s evidenčnou známkou bude majiteľ psa upovedomený.

§ 5
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Domaniža podlieha evidencii psov (ďalej len “evidencia“). Evidenciu vedie Obce Domaniža – Obecný úrad Domaniža.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v odseku 1 v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Povinná evidencia je stanovená po 6. mesiaci veku psa v mieste, kde je pes držaný.
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a/ evidenčné číslo psa,
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d/ úhyn psa,
e/ strata psa.
5. Všetky zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní ohlásiť na Obecný úrad v Domanži.
6. Obec Domaniža vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní na Obecný úrad v Domaniži. Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 0,66 € /20,- SK/ .
8. Držiteľ psa je povinný uhrádzať daň za psa v zmysle VZN obce o niektorých miestnych daniach.
9. Pri odhlásení psa z evidencie na Obecnom úrade je držiteľ psa povinný evidenčnú známku vrátiť, aby nebola zneužitá.


§ 6
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol (ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohryzol, údaje o držiteľovi psa). Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť na Obecný úrad v Domaniži.
5. Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia, musí byť riadne označený známkou.
6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na pracovníkov Obecného úradu preukázať totožnosť psa známkou.
7. Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postoji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
8. Do vozidla verejnej dopravy a do spoločných priestorov bytových domov možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa). Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo ľudí, musí byť zabezpečený náhubkom na všetkých miestach, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia.

§ 7
Vymedzenie miest pre pohyb psov so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

1. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a v spoločných priestoroch obytných domov (okrem služobného psa počas zákroku).
2. Vstup so psom je v obci zakázaný:
a) na detské ihriská, športový areál, pietne miesta, plochy verejnej zelene a do parku,
b) do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov.
3. Miesta vymedzené podľa ods. 2 písm. a) a b) musia byť viditeľne označené, umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca, alebo užívateľ budovy, zariadenia alebo pozemku.


§ 8
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť ich vložením do najbližšieho kontajnera na komunálny odpad .

§ 9
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 1 a 2,
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a/ neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c/ neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa:
a/ odseku 2 písm. d/ a e/ uloží Obec Domanaiža pokutu do 16,60 € /500,- Sk/,
b/ odseku 1 a 2 písm. a/ až c/ uloží Obec Domaniža pokutu do 33,20 €
/1 000,- Sk/.
4. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,80 € / 200 000,-- Sk/.
6. Obec Domaniža môže uložiť pokutu do jedného roka, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
7. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
8. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zák. č. 71/1967 Zb.).
9. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Obce Domaniža.
10. Ak sa držiteľ alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.§ 10
Prechodné ustanovenia

Obec Domaniža upraví vedenie evidencie psov podľa § 5 tohto VZN do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecný úrad v Domaniži a starosta obce, ktorý je oprávnený ukladať a vyberať pokuty v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Domaniži dňa
27.11.2008 a nadobudlo účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

Jozef Galko
starosta obce
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218279

Úvodná stránka