Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Domaniža

Schválené: 15.12.2012

Vyhlásené: 16.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I A

Obec Domaniža v  súlade s ustanoveniami par. 6  ods. l, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
č. 582/2004  Z.z. o  miestnych  daniach  a miestnom  poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


                           v y d á v a
                 pre  O B E C   D O M A N I Ž A

              VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIA  1/2O12

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Domaniža.

                       P r v á     č a s ť
Obecné  zastupiteľstvo v  Domaniži podľa  par. 11  ods.4, písm.d)
zákona 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov r o z h o d l o
že v náväznosti na par. 98 zák. 582/2004  z a v á d z a
s účinnosťou od 1.januára 2012  miestnu daň -  daň z nehnuteľností.
Zdaňovacie obdobie  je kalendárny rok.

                   D a ň   z   p o z e m k o v

                            Daňovníci
                            ---------
Daňovníkom dane  z pozemkov je  vlastník pozemku, alebo  správca
pozemku vo vlastníctve štátu  alebo obce, alebo vyššieho územného
celku, zapísaný v katastri.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
je  každý  spoluvlastník,  podľa  výšky  svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,  daňovníkov zastupuje jeden
z nich a ostatní spoluvlastníci ručia  do výšky svojho
spoluvlastníckeho  podielu na dani.
                  
                          Predmet dane
                          ------------
Predmetom  dane  z  pozemkov   sú  pozemky  na  území  Slovenskej
republiky  v tomto členení:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b/ trvalé trávne porasty
c/ záhrady
d/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
e/ rybníky s  chovom rýb  a ostatné  hospodársky využívané vodné
   plochy
f/ zastavané plochy a nádvoria
g/ stavebné pozemky
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Na zaradenie pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra, pre
zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný
hospodársky plán .
                           Základ dane
                           ------------

1/ a/ Základom   dane  z ornej pôdy, chmelníc, viníc, ovocných sadov
    a trvale trávnych porastov    je  hodnota  pôdy  určená
    vynásobením  výmery pozemkov  v m2   a hodnoty  pôdy za  1 m2
    uvedenej v prílohe č. 1. zákona  582/2004 Z.z.
   b/ Správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov takto:
   Hodnota ornej pôdy pre celú obec je ..............0,1380 €(4,16 Sk)/m2.
   Hodnota trvale trávnych porastov pre celú obec je 0,0312 €(0,94 Sk)/m2

2/ a/ Základom dane lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy
   a rybníkov  s chovom rýb  a ostatných hospodársky  využívaných
   vodných  plôch je  hodnota pozemku  bez porastov určená vynásobením   
   výmery pozemkov  v m2  a hodnoty  pozemky zistenej  na 1 m2 podľa zákona
   382/2004 Z.z. a Vyhl. 492/2004 Z.z. /znalecký posudok/
   b/ Správca dane  ustanovuje  hodnotu pozemkov takto:
   Hodnota  lesných  pozemkov  na  ktorých  sú  hospodárske  lesy
   a rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných
   vodných plôch  je pre celú obec............ 0,06 € (2.- Sk)/m2

   Takto určená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník  hodnotu pozemku
   nepreukáže znaleckým posudkom.   

3/ a/ Základom  dane záhrad, zastavané plochy  a nádvoria, a ostatné
   plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená
   vynásobením výmery pozemkov v  m2  a hodnoty pozemku za 1 m2
   uvedenej v prílohe č. 2  zákona  č. 582/2004.
   Hodnota  pozemku je pre celú obec ............ 1,85 € (56.-Sk)/m2

4. Základom dane zo stavebného  pozemku je hodnota pozemku určená
   vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku
   uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 Z.z.
   Hodnota pozemku je  pre celú obec  ............ 18,58 € (560 Sk)/m2


                           Sadzba dane


Správca dane ročnú sadzbu dane z  pozemkov podľa par. 8 zákona
č. 582/2004 upravuje nasledovne :

l. Ročná  sadzba dane z  pozemkov u ornej  pôdy, chmeľníc, viníc,
   ovocných sadov sa určuje vo výške O,30 % zo základu dane.

2.  Ročná  sadzba  dane  u  trvale  trávnatých  porastov
    sa určuje vo výške .............  0,30 % zo základu dane.

3. Ročná sadzba lesných  pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy ,
   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy ,
   sa určuje  vo výške .............. O,30 % zo základu dane.

4. Ročná sadzba dane z pozemkov - záhrady, zastavané plochy
   a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
   sa určuje vo výške ............... 0,50 % zo základu dane.

5. Ročná sadzba dane zo stavebného pozemku
   sa určuje vo výške  .............. 0,15 % zo základu dane.

Daň z pozemkov

  Daň z pozemkov za každý i začatý m2 /ha/ pozemku je :
   a/ orná pôda ......................... 4,140 € (124,80 Sk)/ha
   b/ trvalý trávny porast .............. 0,936 € (28,20 Sk )/ha
   c/ lesný pozemok na ktorom je hospodársky les
      a  rybník s chovom rýb............. 1,8 € (60.- Sk )/ha
   d/ záhrady, za zastavané plochy a nádvoria
      a ostatná plocha .................. 0,0092 € (0,28 Sk)/m2
   e/ stavebný pozemok .................. 0,0278 € (0,84 Sk)/m2

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom  povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je  predmetom dane zo  stavieb , alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú  výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla  sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
  

                  D r u h á    č a s ť
                  D a ň    z o    s t a v i e b

                            Daňovníci
                            ---------
Daňovníkom  dane zo  stavieb  je  vlastník stavby,  alebo správca
stavby vo  vlastníctve štátu, alebo obce, alebo  VÚC. Ak je stavba
v spoluvlastníctve  viacerých  daňovníkov,  daňovníkom  je  každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci  dohodnú, daňovníkov zastupuje  jeden  z  nich  a ostatní
spoluvlastníci  za daň  ručia do  výšky svojho  spoluvlastníckeho
podielu na dani.
                          Predmet dane
                          ------------

1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení :
a/ stavby na bývanie  a drobné stavby
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie   
   vlastnej  pôdohospodárskej produkcie
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a na individuálnu rekreáciu
d/ samostatne stojace garáže
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, na
   skladovanie  vlastnej produkcie, stavby na vlastnú administratívu
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú  činnosť, skladovanie,
   administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/

2/Predmetom dane zo  stavieb sú stavby ktoré majú  jedno alebo viac
nadzemných alebo podzemných podlaží alebo  ich časti spojené  so
zemou   pevným  základom,   na  ktoré   bolo  vydané   kolaudačné
rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo
ich  časti, ktoré  sa skutočne  užívajú. Ak  bolo na stavbu vydané
kolaudačné   rozhodnutie,   na   daňovú   povinnosť   nemá  vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3/  Predmetom dane  zo stavieb  nie sú  stavby s  bytmi, ktoré sú
predmetom dane z bytov, stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií.


                     Základ dane zo stavieb
                     ----------------------
1/ Základom dane zo stavieb je  výmera zastavaných plôch  v  m2 .
   Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni
   najrozsiahlejšej  nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
   plochy nezapočítava  prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

                           Sadzba dane
                           -----------

Ročná  sadzba dane  zo stavieb  je 0,033 € ( 1.- Sk) za  každý aj  začatý m2
zastavanej plochy.

Správca dane  ročnú sadzbu dane zo stavieb  podľa par. 12 zák. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  upravuje nasledovne

   Ročná sadzba dane zo stavieb v celej obci  je za každý i
   začatý m2 zastavanej  plochy  /za každé  nadzemné
   podlažie/ :

a/  za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
    hlavnej stavby ...................... 0,058 € (1,75 Sk)/m2

b/  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby
    využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie ,
    stavby na  vodné hospodárstvo, okrem  stavieb  na skladovanie
    inej ako vlastnej  pôdohodpodárskej produkcie a stavieb na
    administratívu...................... 0,083 € (2,50 Sk) /m2

c/  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
    na individuálnu rekreáciu..........  0,20 € (6.- Sk) /m2

d/  za samostatne stojace garáže  a za samostatné stavby
    hromadných garáží a stavby určené alebo  používané  na tieto
    účely  postavené mimo obytných domov........0,20 € (6.- Sk) /m2

e/  za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
    slúžiace  stavebníctvu okrem  stavieb na  skladovanie
    a administratívu pre jednopodlažnú stavbu... 0,83 € (25.- Sk) /m2
    - za každé ďalšie nadzemné    podlažie.......0,16 € ( 5.- Sk) /m2

f/  za  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú  a zárobkovú  činnosť,
    skladovanie a administratívu pre jednopodlažnú stavbu 0,83 €(25.-Sk)/m2
    - za každé ďalšie nadzemné    podlažie................0,16 €(5.- Sk)/m2

g/  za ostatné stavby .......................0,083 € (2,50 Sk) /m2

Daň zo stavieb
l. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu  dane zo stavieb a ročnej dane zo stavieb

2. Ak  stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené  rôzne
   sadzby dane podľa predchádzajúceho  odseku, daň sa určí tak,
   že  z jednotlivých  pomerných častí  základu dane sa vypočíta
   pomerná časť dane sadzbou určenou  na príslušný účel využitia
   stavby  podľa predchádzajúceho  odseku a  daň sa  vypočíta ako
   súčet  pomerných častí  dane.  Pomerné  časti základu  dane sa
   zistia podľa pomeru podlahovej  plochy časti stavby využívanej
   na jednotlivé účely  využitia  podľa predchádzajúceho odseku
   k celkovej podlahovej ploche stavby.


                     T r e t i a    č a s ť

                     D a ň    z    b y t o v

                            Daňovníci
                            ---------

Daňovníkom  dane  z  bytov  je  vlastník  bytu,  alebo nebytového
priestoru  , alebo  správca  bytu  alebo nebytového  priestoru vo
vlastníctve štátu, obce, alebo VÚC.
Ak sú byty, alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom dane z  bytov je každý spoluvlastník podľa
výšky  svojho  spoluvlastníckeho  podielu.  Ak  sa  všetci
spoluvlastníci dohodnú,  daňovníkov  zastupuje  jeden  z nich a ostatní
spoluvlastníci  za daň  ručia do  výšky svojho podielu na dani.

                             Predmet
                             -------
Predmetom dane z  bytov v bytovom dome, v  ktorom aspoň jeden byt
alebo  nebytový priestor  nadobudli do  vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

                            Základ dane
                            ------------
Základom dane  z bytov je  celková výmere podlahovej  plochy bytu
alebo nebytového priestoru v m2.


                            Sadzba dane
                            ------------
Ročná  sadzba  dane  z  bytov  je 0,033 € (l Sk)  za  každý  aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca  dane  zvyšuje  ročnú  sadzbu  dane  z bytov a nebytových
priestorov takto:

l. Ročná sadzba dane z bytov a nebyt.priestorov je..0,10 € (3.- Sk) /m2
   za  každý aj  začatý m2  podlahovej plochy  bytu a  nebytového
   priestoru.

                           Daň z bytov

Daň  z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane z bytov a ročnej sadzby
dane z bytov.

                           Štvrtá časť

                      Spoločné ustanovenia

               Oslobodenie od dane a zníženie dane

Od dane sú oslobodené  pozemky, stavby, byty a nebytové priestory
vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane.
Od dane sú oslobodené  pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve  cirkví registrovaných štátom.

1/ Správca dane poskytuje úľavu na dane zo stavieb /len obytného
   domu/ a dani z bytov pre   v l a s t n í k a   stavby a bytu ,ktorý je
   držiteľom preukazu ZŤP ak slúži  len na jeho
   trvalé bývanie  nasledovne :
    - pre ZŤP  - 3O %
    - pre ZŤP  /s potrebou sprievodcu/   - 5O %

2/  Správca dane poskytuje úľavu na dani zo stavieb /len obytného
   domu/ a bytu  pre daňovníka staršieho ako 7O rokov a manželské
   páry, z ktorých aspoň jeden z  manželov má nad 7O rokov žijúce
   osamelo vo  výške - 30  %.
   /"Osamelo žijúca  osoba" znamená že s ňou,  alebo manželským
   párom  nežije v spoločnej  domácnosti - v dome, iná osoba/, ak slúži len    
   na jeho trvalé bývanie.

3/ Správca dane poskytuje úľavu na dani zo stavieb / len obytného
   domu/  a bytu  vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré
   slúžia na jeho trvalé bývanie vo výške 30 %.
   Hmotnú núdzu musí daňovník preukázať  rozhodnutím z Úradu
   práce, soc. vecí a rodiny.

4/ Správca dane ustanovuje, že vo výnimočných prípadoch môže
   poskytnúť  úľavu  na dani zo stavieb na základe  osobitnej
   žiadosti.

5/ Správca dane  rozhodol, že úľavy podľa bodov l/- 4/  sa poskytnú len
   v prípade,  že budú preukázané príslušnými dokladmi do 31.1. bežného roka,  
   inak sa na ne prihliadať nebude.

6/ Správca dane rozhodol, že podzemné podlažia všetkých stavieb
   oslobodzuje od dane zo stavieb.


                Vznik a zánik  daňovej povinnosti

1/ Daňová povinnosť vzniká l. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa  daňovník stal vlastníkom, správcom,  nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká dňom 31. decembra zdaňovacieho obdobia  v ktorom daňovníkovi  zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo  užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom , nájomcom alebo užívateľom  nehnuteľnosti  l.januára bežného zdaňovacieho  obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej vzniká alebo zaniká
   daňová povinnosť  je povinná do 3O dní oznámiť správcovi dane
   tieto  skutočnosti. Táto  lehota  začína  plynúť od  dňa, kedy
   tieto skutočnosti nastali.

                        Daňové  priznanie

l. Daňovník je povinný podať  daňové priznanie do 3l.januára
   zdaňovacieho  obdobia  /zdaňovacie obdobie je kalendárny rok/
   ak mu vznikne daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali
   zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane.
   Daňovník ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu
   zdaňovacieho obdobia je povinný podať priznanie do 15 dní odo
   dňa vzniku daňovej povinnosti.

2.  Ak je  pozemok,  stavba,  byt, v  spoluvlastníctve viacerých osôb,
   daňové priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba,
   alebo ten zástupca ktorého  ostatní určia dohodou, pričom
   túto skutočnosť oznámia písomne správcovi dane.

3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti a daň
   si  sám vypočítať.
   Súčasne je daňovník  povinný vyplniť  všetky údaje podľa
   daňového priznania.

4. Ak daňové priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili
   spoluvlastníci, túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane
   pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.  

                  V y r u b e n i e     d a n e

l. Daň  zo stavieb, pozemkov  a bytov vyrubí  správca každoročne
   do   15.  mája   bežného  zdaňovacieho   obdobia.

2. Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane  vyrubí pomernú časť  dane vydražiteľovi začínajúc mesiacom nasledujúcim  po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného  zdaňovacieho obdobia.

3. Obec ustanovuje že daň nižšiu ako  1 €  nebude vyrubovať
   ani vyberať.


P l a t e n i e    d a n e

Vyrubená daň je splatná do 15 dní  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti  platobného výmeru.

Správca dane určuje platenie vyrubenej dane takto:

1. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 70 € a práv-
   nickej osobe 330 €, je splatná naraz.
2. Ak je vyrubená daň väčšia ako v odst.1/  je splatná v štyroch
   rovnakých splátkach : l. splátka do l5 dní  od vyrubenia  a ďalšie  do   
   30.6., 30.9., a 30.11., bežného roka na ktorý sa daň vyrubuje.

   Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené
   v predchádzajúcich odsekoch.


P i a t a    č a s ť
Spoločné  ustanovenia

Z a o k r ú h ľ o v a n i e

Daň podľa tohto zákona sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.

                             Konanie
V konaní  vo  veciach  dane  z  nehnuteľnosti  sa postupuje podľa
osobitného   predpisu  /zák.   SNR  511/92/   ak  zákon   o  dani
z nehnuteľnosti neustanovuje inak.

                      Š i e s t a   č a s ť
                      Záverečné ustanovenia

1. Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenia  bolo  schválené Obecným
   zastupiteľstvom v Domaniži, dňa 15.12.2011,  č.uzn. 12/2011 B-10
2. Všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa l. januára
   2O12.


V Domaniži, dňa 15.12.2011
 

 

                                                              Jozef Gálik
                                                            starosta obce


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218362

Úvodná stránka