Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2011

Vyhlásené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E

Obec Domaniža, v súlade s ustanoveniami § 6 zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších   predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady  SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a
pre   O B E C    D O M A N I Ž A

        VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE    2/2012

o podmienkach určovania a vyberania  miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.

Prvá časť

Obecné zastupiteľstvo  v Domaniži  podľa par. 11. odst.4 písm.d/ zák. 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o    že v náväznosti na par. 98 zák. 582/2004  
z a v á d z a    s   účinnosťou  od   1. 1. 2012
l/  miestne dane
    b/ daň za psa
    c/ daň za užívanie verejného priestranstva
    d/ daň za ubytovanie
    e/ daň  za predajné automaty 
    f/ daň  za nevýherné  hracie automaty
2/ miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. l. písm. b,e,f,   a v ods. 2/ je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň za psa
l/ Daňovníkom dane za psa je   každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa      staršieho  ako 6 mesiacov.
2/ Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
     vzniku daňovej povinnosti.
3/ Výška dane je 8 €  /za rok / l pes.
4/  Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
     nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
5/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
    31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
6/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti  dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámil.

Tretia časť
Daň  za užívanie verejného priestranstva

1/  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva  je osobitné  užívanie verejného priestranstva ,    ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie  služieb, umiestnenie     stavebného  zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie  skládky,  trvalé parkovanie vozidla.
2/ Daňovníkom  je fyzická alebo právnická  osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
3/ Základom dane je výmera užívaného priestranstva v m2.
4/ Verejným priestranstvom  pre účely  tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo  
    vlastníctve obce.

  Verejné priestranstvo  obce  je členené  nasledovne : 
- námestie
- prístupová cesta ku kostolu
- prístupová cesta na priľahlý pozemok  do areálu PVOD a pred kovovýrobou
- miestne komunikácie

5 /  S a d z b a   dane za  1 m2 užívaného priestranstva  a deň je  - 1 € 
6/ Daňovník je  povinný oznámiť svoj  zámer osobitného užívania verejného priestranstva
    správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
7/ Obec vyrubí  daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
    nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru.
8/ Daň sa    n e p l a t í    za kultúrnu a športovú akciu  usporiadanú na verejnom priestranstve
        bez  vstupného, alebo akciu, ktorej celý  výťažok  je určený na charitatívne    a 
        verejnoprospešné  účely. Usporiadateľ takejto akcie dopredu oznámi  túto skutočnosť obci.

Štvrtá  časť
Daň za  ubytovanie
l/ Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení
    na území obce.
2/ Daňovníkom je fyzická  osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3/ Základom  dane je počet prenocovaní.
4/ Sadzba dane je  0,20 €/ na osobu / a prenocovanie.
5/ Platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý  odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6/ Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ubytovaných  osôb
    v zariadení, v ktorej bude uvedený dátum ubytovania, meno a priezvisko, adresa ubytovanej
    osoby, počet prenocovaní.
Evidenciu predloží prevádzkovateľ obci vždy do  15.7. za I. polrok bežného roka a do 31.12. za II.polrok  príslušného roku a v týchto termínoch aj zaplatí poplatok do pokladne obce.


Piata časť
Daň za predajné automaty

1/ Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za    
    odplatu /ďalej len „predajný automat“/.
2/ Daň platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje.
4/ Sadzba dane je 100,00.- € / ročne/ za jeden predajný  automat,  a 330 € - ročne, ak
    predajný     automat v skladbe obsahuje  alkohol a cigarety.
5/ Daňová povinnosť  vzniká dňom začatia  prevádzkovania predajných automatov a zaniká
    dňom  skončenia ich prevádzkovania.
6/ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
     -názov firmy, resp. meno podnikateľa a sídlo
     -adresa
     -dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
7/ Daňovník je povinný oznámiť  písomne vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní  od vzniku
    daňovej  povinnosti . Obec vyrubí daň  platobným výmerom. Vyrúbená daň je splatná do 15
    dní  odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
    V ďaľších  zdaňovacích  obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
     31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje

1/ Predmetom dane  za nevýherné  hracie prístroje, sú hracie prístroje   ktoré sa spúšťajú alebo 
    prevádzkujú za odplatu  pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
    prístupných  verejnosti.
    Sú to :
    a/ elektronické prístroje na počítačové hry
    b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné  zariadenia na zábavné hry.
2/ Daňovníkom  je fyzická a právnická osoba, ktorá nevýherné  hracie prístroje  prevádzkuje.
3/ a/  Sadzba dane je  100  €  ročne za jeden nevýherný elektronický hrací prístroj
         a kalendárny rok
    b/  Za mechanický nevýherný  hrací prístroj je sadzba  dane  34 €  /  l
          mechanický  hrací prístroj a kalendárny rok..
4/ Daňová povinnosť vzniká dňom  začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov
    a zaniká dňom  skončenia ich  prevádzkovania.
5/ Daňovník je povinný oznámiť  písomne  vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku  
    daňovej   povinnosti.
6/  Obec vyrubí  daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní  odo dňa 
     nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
7/  V ďalších  zdaňovacích obdobiach  je daň  na zdaňovacie obdobie splatná bez  vyrubenia
    do  31. januára tohto zdaňovacieho  obdobia.


Siedma  časť
Miestny poplatok  za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  /ďalej len „poplatok“/ sa 
    platí za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady, ktoré vznikli na území obce.

2/ Poplatok platí :
    a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt  alebo ktorá je na území
        obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť
    b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na    
        území  obce na iný účel ako na podnikanie
    c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území      
       obce  na účel podnikania.
    d/ Platiteľom je vlastník, správca, alebo nájomca, alebo zástupca určený vlastníkom.

3/ Sadzba poplatku je pre obec Domaniža :
    a/  21  € na 1 osobu ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt / na 1 rok
    b/ za chaty a chalupy na rekreačné účely –  21 €  / ročne  / l chata, resp.chalupa na
        rekreáciu
    c/ pre podnikateľské subjekty   a právnické osoby –  60 €   / ročne / l nádoba
        PDO
    d/ študenti bývajúci na internáte –  10 € ,  /ročne /osoba-na základe  potvrdenia školy
        
5/ Poplatník je povinný oznámiť  vznik a zánik povinnosti  platenia poplatku obci do 30 dní odo
    dňa  vzniku a zániku  poplatkovej povinnosti.
    Poplatok obec vyrubí platobným výmerom. Za jednu rodinu bude vyrubený poplatok
    len jedným platobným výmerom jednému poplatníkovi.
7/ Poplatok je možné zaplatiť v dvoch splátkach.
8/ Príjem z poplatku za separovaný zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
    môže obec použiť  výhradne na  tieto účely.

9/ Obec   o s l o b o d z u j e   od  poplatku
- alebo zníži na alikvotnú čiastku  poplatok  od občana, ktorý dlhodobo pracuje v zahraničí,     
      ak  sa preukáže  pracovnou zmluvou, alebo dokladom o prechodnom pobyte v zahraničí,
      vo výnimočných prípadoch čestným prehlásením  od dospelého člena rodiny
- občana ktorý trvalo pracuje a býva  mimo obce, ak sa preukáže dokladom o zaplatení
poplatku v obci kde trvalo pracuje  alebo kde  býva  / bez prehlásenia bydliska/, vo výnimočných prípadoch čestným prehlásením  od dospelého člena rodiny

10/ Všetky potvrdenia, pracovné zmluvy, doklady o pobyte v zahraničí, vo výnimočných
       prípadoch čestné prehlásenia,  ktorými občania (pracujúci v zahraničí, študenti,    
       občania  bývajúci a platiaci v inej obci) preukazujú oslobodenie  alebo zníženie
       poplatku,  musia byť predložené obci do 31.1. bežného roku, inak sa na ne nebude
       prihliadať.

11/ Obec ustanovuje, že zberná nádoba na komunálny odpad musí byť zakúpená ku každému 
      rodinnému domu obývanému trvalo,  prechodne, alebo na rekreačné účely.
      Pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov,  obec stanoví počet zberných nádob na   
      komunálny odpad  na základe  množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.


Spoločné a záverečné ustanovenia

l. Na tomto  nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Domaniži, dňa   15.12.2011,
   č. uzn . 12/2011  B – 9.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1.1.2012 .


V Domaniži,   dňa.  15.12.2011


                                                                                        Jozef Gálik
                                                                                       starosta obce


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218284

Úvodná stránka