Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o poskytovaní dotácií

Vyhlásené: 15.12.2005

Účinnosť: 31.12.2005

Obec D o m a n i ž a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03 /2005
O poskytovaní dotácií

Vyvesené: 28.11.2005
Zvesené dňa: 14.12.2005
Účinnosť nadobudlo: 31.12.2005
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2005 Uznesenie č. 9/2005 bod B, 1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža č. 03 /2005
O poskytovaní dotácií

Obec Domaniža podľa § 4 odst. 3 písm. h/ a § 11 odst. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odst. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu , vydáva všeobecne zaväzné nariadenie o poskytovaní dotácií.

§ 1
1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje spôsob a podmienky poskytovania finančných dotácií z rozpočtu Obce Domaniža právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto alebo právnickým osobám, fyzickým osobám, podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
§ 2
1/ Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.
§ 3
1/ O finančnú dotáciu sa môže uchádzať každá právnická osoba založená obcou alebo ostatné právnické osoby / ďalej len „organizácie“/, fyzické osoby – podnikatelia, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, ako aj utvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť /ďalej len “jednotlivci“/. Dotácia týmto organizáciám
a jednotlivcom bude poskytnutá na základe písomnej žiadosti / príloha č. l / podanej na Obecný úrad v Domaniži.
§ 4
1/ Žiadosti o finančnú dotáciu na činnosti organizácií uvedených v § 3 tohto VZN je možné predložiť do 30.júna bežného roka.
2/ Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností danou organizáciou alebo jednotlivcom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činnosti a k účelnosti finančnej dotácie, ako i k dodržaniu § 8 tohto VZN z predchádzajúceho roka.
§ 5
1/ Na poskytnutie finančnej dotácie nie je právny nárok.
2/ Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:
2.1 Starosta obce:
- do výšky SK 10 000,- organizácií
- do výšky SK 5 000,- jednotlivcom
Starosta obce môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku tej istej organizácii alebo jednotlivcovi maximálne 1 krát.
2.2. Obecné zastupiteľstvo :
- poskytnutie finančných dotácií nad SK 10 000,- u organizácií a nad SK 5 000,- u jednotlivcov.

§ 6
1/ Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z neho vykrývať celú činnosť organizácie.
§ 7
1/ Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.
§ 8
1/ Po realizácii činnosti, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce, je organizácia povinná do 30 dní, najneskôr však do 15.12. príslušného roka, odovzdať na Obecný úrad v Domaniži písomnú správu o použití finančnej dotácie. Zároveň použitie dotácie vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod.
§ 9
1/ Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo organizácia poruší toto VZN, schválenú finančnú dotáciu je povinný žiadateľ v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v § 8 tohto VZN.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Domaniži dňa 15.12.2005.
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom v Domaniži.
V Domaniži, 25. 11. 2005
Jozef Gálik
starosta obce
Príloha č. 1 VZN č. 03 /2005

Žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Domaniža na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia

1. Žiadateľ:
a/ Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:

b/ Sídlo a presná adresa žiadateľa, tel. číslo:

c/ Bankové spojenie, číslo účtu:

2. Názov podujatia alebo účel použitia:

3. Miesto a čas konania:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––-
4. Usporiadateľ a spoluorganizátor podujatia:

5. Zodpovedná osoba / meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu/

6. Požadovaná čiastka ako dotácia:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Dátum:

–––––––––––––––––––––––––
podpis a pečiatka žiadateľa


Dodatok č. 1
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Domaniža o poskytovaní dotácií


Týmto dodatkom sa mení:

§ 1
Predmet nariadenia
1./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Domaniža:
- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
- inej obci alebo VUC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území, právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Domaniža o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Domaniži dňa 18.05.2006, Uznesením č. 3/2006 B-9.
2/ Tento dodatok k VZN o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom v Domaniži.

V Domaniži, dňa 28.04.2006

Vyvesené dňa: 28.04.2006
Zvesené dňa: 17.05.2006
Účinnosť nadobudlo dňa: 03.06.2006
Obecným zastupiteľstvom schválené dňa: 18.05.2006 Uznesením č. 3/2006 B-9.
 

Zmluva o poskytnutí dotácie
 

Článok I.
Účastníci zmluvy
Poskytovateľ: Obec Domaniža
Obecný úrad č. 426, 018 16 Domaniža
Zastúpená: Jozefom Gálikom, starostom obce
IČO: 00317195
DIČ: 2020684677
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: 2808189001/5600

Prijímateľ:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu:
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe § 3 platného VZN č. 03 /2005 o poskytovaní dotácií, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2006.
2.2. Pre prijímateľa bola pre rok 2006, v súlade s § 5 VZN č. 03 /2005, schválená dotácia vo výške SK -, slovom : .
Článok III.
Účel poskytnutia dotácie
3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť pri organizovaní akcií Zväzu zdravotne ťažko poskytnutých , ZO Domaniža .

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy do 60 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
4.2. Prijímateľ je povinný po použití dotácie v súlade s účelom, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá , do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2006 odovzdať na Obecný úrad v Domaniži „Zúčtovanie poskytnutej dotácie“. Zároveň použitie dotácie vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod.
4.3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na zúčtovanie dotácie je prijímateľ povinný v termíne do 15.12.2006 vrátiť poskytnutú dotáciu na účet poskytovateľa a to na č. ú. : 2808189001/5600 vedeného v DEXIA banke Slovensko, a.s. Považská Bystrica.


Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár zmluvy.V Domaniži, dňa 10.01.2006Jozef Gálik, starosta obce
............................................ .........................................
poskytovateľ prijímateľ
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218307

Úvodná stránka