Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o poskytovaní opatrovateľskej služby

Všeobecné záväzné nariadenie
Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. d) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v zmysle zákona č.448/2008
Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
vydáva
 

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Domaniža č. 1/2009
o opatrovateľskej službe
 

Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje pôsobnosť obce Domaniža
vo veciach
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby
c) spôsobu určenia a výšky úhrady, spôsobu platenia za poskytovanie opatrovateľskej služby
Článok II.
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým
pobytom v obci Domaniža na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
(2) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 1 tohto VZN,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 2 tohto VZN.
(3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisui) s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo
ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisui),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
1) Zákon č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Článok III.
Posudková činnosť
(1) Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci
lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.
(2) Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia
zdravotného stavu fyzickej osoby.
(3) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej
osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré
ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonávajú sociálny pracovník
Spoločného obecného úradu v Jasenici.
(4) Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia
fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách v porovnaní
s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
(5) Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti
na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby, f
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Článok IV.
Konanie vo veci odkázanosti na opatrovateľskú službu
(1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia, adresu pobytu,
rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave a táto žiadosť sa podáva obci.
(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická
osoba.
(3) Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.
(4) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti
na opatrovateľskú službu.
(5) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne predpisy
o správnom konaní.
(6) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať
sociálnu službu, nemá odkladný účinok.
(7) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Domaniža do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu
a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za opatrovateľskú službu.
(8) Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú
povinní na výzvu obce Domaniža zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného
posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby tohto posúdenia
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku
odkázanosti na sociálnu službu.
Článok V.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1) Obec Domaniža poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, ktorá musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej
služby zrozumiteľný.
(2) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci
písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby,
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
(3) Súčasťou žiadosti o uzatvorenie umluvy o poskytovaní sociálnej služby musí byť právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje,označenie zmluvných strán, druh poskytovanej
sociálnej služby, vecný rozsah a formu poskytovania sociálnej služby, deň začatia a čas a miesto
poskytovania sociálnej služby, sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a jej platenia,
podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, dôvody odstúpenia od zmluvy a sumu
nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách.
(5) V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu
sociálnej služby.
(6) Ak za zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(7) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN,
poskytovateľ a prijímateľ sociálne služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
(8) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia
ako 30 dní.
(9) Obec Domaniža ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby, ak
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske
spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
podľa ods. 7 tohto článku,
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Obec Domaniža je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
(10) Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
/
Článok VI.
Poskytovanie opatrovateľskej služby
(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie opatrovateľskej služby.
(2) Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v domácnosti fyzickej
osoby a to v pracovné dni spravidla v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom
opatrovateľov, s ktorými sa uzatvára pracovný pomer alebo dohoda o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
(3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 2 tohto VZN.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti
fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.l tohto VZN.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
(5) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je klient povinný
písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby formou dodatku alebo ojej zrušenie.
Článok VII.
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu
podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisorm).
(2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní, resp. 30 kalendárnych dní.
(3) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od zaradenia do stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č.l tohto VZN)
Stupeň odkázanosti
FO na pomoc inej
FO
Výška úhrady za jednu
hodinu poskytovanej
služby
II. 0,80 €
III. 1 €
IV. 1,5 €
V. 2€
VI. 2,5 €
(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov
sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny
mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
(5) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne
s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(6) Prijímateľ sociálnej služby nieje povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem nižší
alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1 tohto článku.
(7) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako
je suma ustanovená v odseku 1 tohto článku a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej
úhrady za sociálnu službu.
(8) Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej
osobitným predpisorm).
(9) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
sociálnu službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec môže uzatvoriť
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
(10) Ak podľa odseku 1 tohto článku nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti,
ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo
deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy
životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
(11) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 10 tohto článku, obec Domaniža rozhodne
o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa
sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
(12) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť
úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo
deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu
alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
Článok VIII.
Prechodné ustanovenia
(1) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31.
decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného
od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.
(2) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára
2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t.j. buď úplné stredné odborné
vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej
v rozsahu 220 hodín do 31 .decembra 2011.
2) Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok IX.
Spoločné ustanovenia
(1) PoskytovateF opatrovateľskej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom
určenia výšky za poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č.428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú
službu sa primerane použije zákon č.448/2008 o sociálnych službách, zákon č.36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie súvisiace zákony.
(3) Náležitosti súvisiace s opatrovateľskou službou pre obec Domaniža vykonáva Spoločný obecný
úrad v Jasenici, pracovisko Považská Bystrica.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN obce Domaniža bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Domaniži
dňa 22.04.2009. , uznesením č. 2/2009 B-1
(2) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Domaniža od 23.04.2009 do 08.05.2009
((3Jj) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09.05.2009
(4) Týmto VZN sa zrušuje VZN 2/2006

 

V Domaniži dňa 22.04.2009
 

                                                                                     Jozef Galko
                                                                                    starosta obce
 

Príloha č. 1 VZN
 

                                 (Príloha č.3 B k zákonu č.448/2008 o sociálnych službách)
Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe
dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti
Stupeň Počet bodov Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod/deň)
Priemerný rozsah
odkázanosti
(hod/mesiac)
I. 105-120 0 0
II. 85 - 104 2-4 60 - 120
III. 65-84 4-6 120-180
IV. 45-64 6 - 8 180-240
V. 25-44 8-12 240 - 360
VI. 0-24 viac ako 12 viac ako 360
Príloha č. 2 VZN (Príloha č. 4 k zákonu č.448/2008 o sociálnych službách)
Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov,
masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani, alebo v sprchovom kúte),
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava j edla, varenie, zohrievanie j edla,
c) donáška j edla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad")
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhv, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad")
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu

 

DODATOK č.1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 obce Domaniža

o opatrovateľskej službe zo dňa 22.04.2009

Obec Domaniža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.551/2010 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e:

 

D O D A T O K č.1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009

obce Domaniža o opatrovateľskej službe


Dodatkom č. 1 sa v uvedenom VZN č. 1/2009 mení článok č.3 ods. 1, ktorý znie:

Článok III. Posudková činnosť

(1) Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby. Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Dodatkom č. 1 sa v uvedenom VZN č. 1/2009 mení článok č.6 ods. 3, ktorý znie:

Článok VI. Poskytovanie opatrovateľskej služby

(3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 2 VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č.2 VZN č. 1/2009. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.l VZN č. 1/2009, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Záverečné ustanovenia
(1) Tento Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Domaniža dňa 02.06.2011 uznesením č.6/2011 B-7 ako Dodatok č.l k VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe zo dňa 22.04.2009.
(2) Tento Dodatok č.l nadobúda účinnosť dňom 18.06.2011.

 

 

V Domaniži dňa : 02.06.2011


                                                                                      Jozef Gálik
                                                                                     starosta obce
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218256

Úvodná stránka