Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

o výške príspevkov v škole

Vyhlásené: 24.8.2009

Účinnosť: 10.9.2009

Vyvesené: 24. 08.2009
Zvesené: 09.09.2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Domaniža

Obecné zastupiteľstvo v Domaniži podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevkov:
1. za pobyt detí v materských školách,
2. v školských kluboch detí,
3. v školských jedálňach,
4. odpustenie alebo zníženie príspevku.

§ 2
Pôsobnosť Obce Domaniža

1. Obec je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľom jednej materskej školy, jedného školského klubu detí a jedného zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl.
2. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevkov určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

DRUHÁ ČASŤ
Materská škola
§ 3
Výška príspevku

1. Podľa § 28 ods. 6 školského zákona prispieva zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu ).
2. V súlade s § 28 ods. 5 a 6 školského zákona určuje Obec Domaniža výšku uvedeného príspevku v materskej školy v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 6,50 EUR / 195,82 SK/ mesačne.

§ 4
Oslobodenie od platenia príspevku alebo jeho zníženie
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, )
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

TRETIA ČASŤ
Školské kluby detí
§ 5
Výška príspevku

1. Podľa § 114 ods. 7 školského zákona na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 1).
2. V súlade s § 114 ods. 7 a 8 školského zákona určuje obec Domaniža výšku uvedeného príspevku v ŠKD v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 2,00 EUR
/ 60,25 SK/ mesačne.

§ 6
Odpustenie alebo zníženie príspevku

1. Príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti ŠKD.
2. Príspevok sa vráti pri prerušení činnosti zo strany školy na viac ako štyri týždne v jednom slede.
3. Príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti ŠKD zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Školské jedálne
§ 7
Výška príspevku

1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.
2. V súlade s predchádzajúcim odsekom určuje Obec Domaniža výšku uvedeného príspevku v školskej jedálni v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
Kategória stravníkov Desiata Obed Olovrant Spolu v EUR
MŠ ( stravníci od 2-6 rokov) 0,27 0,60 0,19 1,06
ZŠ ( stravníci od 6-11 rokov) 0,83 0,83
ZŠ (stravníci od 11-15 rokov) 0,90 0,90
Dospelí (stravníci nad 15 rokov) 1,00 1,00

Cena jedného jedla pre dospelých stravníkov sa stanovuje na 2,00 EUR vrátane režijných nákladov .

§ 8
Zníženie príspevku

Zriaďovateľ školskej jedálne zníži príspevok podľa výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2), alebo že žije v rodine, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.

PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Domaniži sa na tomto VZN uznieslo dňa 09.09.2009 uznesením č. 5/2009 B-2
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

 

Jozef Galko
starosta obce
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218241

Úvodná stránka