Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

Rokovací poriadok OZ Domaniža

Schválené: 21.9.2010

Vyhlásené: 3.9.2010

Účinnosť: 1.10.2010

ROKOVACÍ PORIADOK
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTA V DOMANIŽIObecné zastupiteľstvo v Domaniži na základe § 11 ods.4 pís. k) a § 12 odst. 7 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákona),
v y d á v a
tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Domaniži.


§ 1
Úvodné ustanovenie. Samospráva.

1. Rokovací poriadok (ďalej len RP) obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania OZ, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečenie úloh obecnej samosprávy.

2. OZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania vo svojich vnútorných veciach rozhoduje OZ podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb., resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí OZ tak, že dáva o nich hlasovať.

4. Na území SR od r. 1990 sú dva druhy vzájomne nezávislej správy :
- štátna správa (vláda, ministerstvá a ich úrady až po úroveň okresov- obvodov)
- samospráva (obce - na svojom území a VÚC - na území kraja v zákonom stanovených oblastiach správy). Obce a VÚC sú vzájomne nezávislé, nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

5. Obec /§ 1 zákona/ je samostatný územný samosprávny a správny celok SR; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (nie fyzický, prechodný, či ako rekreanti, návštevníci, dochádzajúci za zamestnaním, do školy a pod.). Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári (obec nemôže ísť do likvidácie) so svojim majetkom a s vlastnými príjmami. Najväčšie príjmy sú podielové dane zo štát. rozpočtu prideľované podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom (teda len NR SR, nie vládou, ministerstvami, štát. úradmi a pod./ a na základe medzinárodnej zmluvy /§ 5 zák./.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva. Poslanci /starosta/.

1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa § 11 až § 12 zákona a podľa Štatútu obce Domaniža. OZ prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného resp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy alebo občanov obce Domaniža.

2. Obecné zastupiteľstvo v Domaniži je 9 členný zastupiteľský zbor obce Domaniža.
Počet poslancov OZ určí na nasledujúce volebné obdobie obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov (§ 11 ods.3 písm.c).
Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
OZ je zložené len z poslancov /§11 zákona/- zvolených obyvateľmi obce Domaniža na 4 roky, starosta, aj keď vedie rokovanie OZ, nie je členom OZ - nemá hlasovacie právo, môže však dať svoje stanovisko do zápisnice, príp. pozastaviť výkon uznesenia a pod. Starosta zodpovedá za výkon schválených uznesení OZ. Funkčné obdobie OZ, t.j. i výkon hlasovacieho práva poslancov, začína až ich zložením sľubu poslanca a končí zložením sľubu novozvolených poslancov.

3. Poslanca nemôže odvolať ani starosta, ani obyvatelia obce - ale majú právo, aby ich poslanec informoval o svojej činnosti a činnosti OZ. Poslanci však pri splnení zákonných podmienok, môžu uznesením OZ vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu. Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica voličov obce. Na prijatie rozhodnutia sú potrebné platné hlasy nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov - § 11a zákona. Ak je starosta takto odvolaný, plní jeho úlohy do zloženia sľubu nového starostu, zástupca starostu. Na základe žiadosti obce, predseda NR SR vyhlási nové voľby, v ktorých môže kandidovať aj odvolaný starosta. Nové voľby sa nevyhlasujú v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia orgánov samosprávy obcí; § 48 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.


ČASŤ I.
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Prvé zasadnutie OZ po voľbách zvolá doterajší starosta obce najneskôr do 30 dní od vykonania volieb (§ 12 zákona), zasadnutie OZ sa koná v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie v tomto termíne, zasadnutie sa uskutoční v 30. pracovný deň od vykonania volieb.

2. Prvé zasadnutie otvorí ako predsedajúci (ak je prítomná nadpolovičná väčšina doterajších i nastupujúcich poslancov, t.j. sú i dve prezenčné listiny) a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta, alebo ak nie je prítomný, alebo odmietne viesť zasadnutie, vedie ho zástupca starostu, alebo poslanec poverený doterajším OZ. .

3. Následne po schválení programu (len doterajšími poslancami) informuje predseda volebnej komisie zasadnutie OZ o výsledkoch volieb poslancov a starostu.
Potom zloží nastupujúci starosta do rúk predsedajúceho (ktorý má insígnie obce) sľub v súlade s § 13 ods. 2 zákona a po jeho zložení odovzdá predsedajúci novému starostovi insígnie a odovzdá vedenie zasadania (týmto končí funkčné obdobie doterajšieho starostu).

4. Následne zložia sľub novozvolení poslanci (celkom 9 - § 11 ods. 3 zákona) do rúk nastupujúceho starostu obce (týmto končí funkčné obdobie doterajších poslancov t.j. aj ich hlasovacie právo v OZ , čiže odteraz začnú hlasovať novozvolení poslanci).

5. Nový starosta určí z nových poslancov zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Návrh na voľbu dvoch poslancov do návrhovej komisie predloží vtedy, ak predkladá :
- návrh na zriadenie orgánov OZ a na ich obsadenie, a pod.

6. Poslanci hlasovaním rozhodnú, či budú o uvedených návrhoch rokovať na prvom zasadnutí OZ alebo ich odložia na ďalšie zasadnutie OZ.

7. Ak hlasovaním poslanci rozhodnú prerokovať predložené návrhy na prvom zasadaní, t. j. väčšina prítomných poslancov vysloví súhlas, môžu poslanci dávať pozmeňovacie návrhy, ktoré starosta predkladá OZ na schválenie.

8. Starosta potom do 60 dní od zloženia sľubu starostu poverí spravidla na celé funkčné obdobie jedného zo zvolených poslancov za svojho zástupcu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcu starostu môže starosta kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu, poverí do 60 dní od odvolania zastupovaním starostu ďalšieho z poslancov.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu uvedenom v poverení zastupovania.

9. Na prvé zasadnutie OZ sa primerane používajú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku a návod Ministerstva vnútra SR pre obce na zabezpečenie prvých zasadnutí OZ.

10. Poslanci obdržia dôležité predpisy - min. aktuálne znenie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovací poriadok.

§ 4
Postup prijímania nového poslanca do obecného zastupiteľstva
pri uprázdnení mandátu

1. Ak sa uprázdni v OZ mandát (§ 25 ods. 2 zákona), nastupuje za poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal vo voľbách najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 51 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v OZ, vyhlási OZ (minimálne vyvesením na úradnej tabuli obce) do 15 dní potom, čo sa uprázdnil mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom (čiže začne dostávať pozvánky a materiály na OZ).

3. Zánik poslaneckého mandátu je uvedený v § 25 odst. 2 zákona (napr. bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia sa nezúčastní 3x po sebe riadneho OZ; za obdobie roka t.j.za 365 dní nebol spôsobilý zúčastniť sa OZ; zmení trvalý pobyt mimo obce Domaniža; stane sa zamestnancom Obce Domaniža, vzdá sa písomne, alebo na OZ ústne mandátu a i.). Funkčné obdobie, t.j. aj výkon hlasovacieho práva nového poslanca začne až zložením sľubu na zasadnutí OZ, ktorého sa prvýkrát zúčastní (tým nie je obmedzená platnosť ods. 2 v § 25 zákona a to aj písm. g, h, c ).

4. Ak na uprázdnený mandát v OZ nie je náhradník, uskutočnia sa nové voľby poslanca OZ. (§ 48 zák. 346/1990 Zb. o voľbách....).

§ 5
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

1. Prípravu rokovania OZ organizuje starosta spolu s ostatnými poslancami OZ a ďalšími orgánmi zriadenými OZ (komisiami), ako aj so záujmovými združeniami občanov. Príprava musí byť dokončená do 3 dní pred zasadaním OZ. V odôvodnených prípadoch alebo ak to určí OZ, tak aj neskoršie.

2 Materiály určené na rokovanie OZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie OZ resp. nariadenia obce. Správy predkladané komisiami sa doručia na Obecný úrad (OcÚ) najneskôr 7 dní pred zasadaním OZ.

3. Materiály obsahujú najmä :
a) názov materiálu
b) návrh na uznesenie
c) dôvodovú správu
d) meno predkladateľa a jeho podpis

4 Ak je na programe rokovania OZ prejednanie nariadenia obce, predloží sa OZ jeho úplné znenie a vyhodnotenie pripomienok (vyhodnotiť ich min. 3 dni pred OZ; § 6 zákona) vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

5. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s Ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6 Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými OZ. OZ stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

7. Materiály resp. podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ zabezpečuje starosta za súčinnosti OcÚ.

8. Poslanci majú právo už v čase prípravy rokovania OZ oboznámiť sa na OcÚ s pripravovanými materiálmi a najmenej 3 dni vopred dať pripomienky, aby mohli byť predložené na rokovanie OZ (napr. poslanec po preštudovaní materiálov na OZ si ich potrebuje objasniť, resp. nemôže sa zúčastniť OZ a chce, aby jeho pripomienky OZ prerokovalo). Tiež si môžu poslanci zvolať pracovné stretnutie - poradu spravidla na OcÚ.

9. Pri príprave mimoriadneho OZ sú predchádzajúce body záväzné len do takej miery, ako to vyžaduje zák. č. 369/1990 Zb.

10.Všetky materiály určené na prerokovanie v OZ musia byť predložené v písomnej forme a doručené poslancom najneskôr 3 dní pred zasadnutím OZ.

§ 6
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1. Program rokovania OZ sa oznamuje a zverejňuje (minimálne vyvesením na úradnej tabuli obce a vyhlásením min. 1x v miestnom rozhlase) aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním OZ (§12 zákona).

2. Program rokovania OZ vychádza z potrieb obce, uznesení, návrhov poslancov a pod.

3. Prvým bodom rokovania OZ je kontrola plnenia uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

4. Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá predsedajúci na základe vlastných návrhov, doporučení OZ, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené na OcÚ najneskôr do 3 dní pred plánovaným zasadnutím OZ.

5. V prípade neskoršieho doručenia, môžu byť navrhnuté body programu OZ prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí OZ, alebo len v rámci diskusie, príp. môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj príslušné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať. Pri schvaľovaní programu OZ po jeho otvorení, je vhodné zmeniť poradie bodov tak, aby sa najprv prerokovali žiadosti občanov, najmä ak sú prítomní. Všetky zmeny programu OZ musia poslanci schváliť hlasovaním.

6. Organizácie, ktoré sú dotované z obecného rozpočtu predložia do 30. novembra príslušného roka žiadosti o dotáciou pre nasledujúci rok, aby ich požiadavky ešte mohli byť zapracované do návrhu rozpočtu obce.

7. Uznesením OZ je možné jeho rokovanie predčasne ukončiť (t.j. aj keď nebol prerokovaný celý program a ešte nebolo schválené uznesenie OZ). V tomto uznesení musí byť termín, kedy a kde bude rokovanie tohto OZ pokračovať a to najneskôr do 14 dní (§12 zákona).

8. Po vyčerpaní programu rokovania OZ (t.j. po schválení uznesenia OZ) predsedajúci zasadnutie OZ ukončí.

§ 7
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Rokovanie OZ sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne (§12 zákona).

2. Riadne rokovanie OZ sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej 1x za 3 mesiace, resp. podľa plánu práce OZ. Ak požiada o zvolanie OZ aspoň tretina poslancov, starosta zvolá OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ ani v tomto termíne, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ. Ak starosta nie je na takomto zasadnutí prítomný, alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie, vedie ho ten, kto zasadnutie zvolal.

3. Mimoriadne rokovanie OZ môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov, musí byť zvolané starostom do 15 dní od doručenia žiadosti poslancov, ak žiadosť neobsahuje iný termín.
.
4. Tiež môže byť zvolané OZ ako slávnostné zasadnutie pri významných udalostiach obce.

5. Riadne zasadnutie OZ zvoláva starosta obce písomnými pozvánkami min. 3 dni vopred a u mimoriadnych prípadne aj miestnym rozhlasom a telefonicky min. 24 hodín vopred. Ak poslanec chce iný spôsob doručovania ako do schránky v mieste trvalého bydliska (napr. na inú adresu, poštou, osobným prevzatím a pod.) musí to nahlásiť starostovi, resp. na OcÚ.

6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ (§ 13 zákona), ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia v OZ. OZ môže do 2 mesiacov toto uznesenie potvrdiť 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

 

 


§ 8
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné. Vyhlásiť zasadnutie OZ za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, v záujme ochrany osobných údajov a pod., ak to prikazujú zákony.

2. Okrem poslancov, hlavného kontrolóra, obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií sa na zasadnutia OZ môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, zástupcovia obvodných úradov a ďalších štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce.

3. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie určí OZ na návrh starostu alebo poslancov.

4. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie predsedajúci, t.j. starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, ak starosta nepoveril vedením OZ iného poslanca.

5. Predsedajúci otvorí rokovanie OZ v určenú hodinu, najneskôr však v čase (nie dlhšom ako 30 minút), keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

6. Neúčasť na rokovaní OZ sa ospravedlňuje ústne vopred predsedajúcemu alebo na OcÚ, resp. písomne na ospravedlnenke, priloženej k pozvánke. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine. Taktiež sa vyznačí neskorší príchod alebo skorší odchod. Poslanec, ktorý sa bez ospravedlnenia nedostavil, tak ho pred otvorením rokovania OZ predsedajúci telefonicky vyrozumie (napr. pre prípad, že neobdržal pozvánku na OZ).

7. Ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začatie rokovania OZ, alebo ak klesne ich počet počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov alebo nie je spôsobilé uznášať sa (napr. na potvrdenie pozastaveného uznesenia musí byť prítomných min. 3/5 väčšinou všetkých poslancov, predsedajúci rokovanie nezačne, alebo preruší (spravidla max. na pol hod.), resp. predčasne ukončí. Do 14 dní zvolá starosta nové zasadnutie OZ na prerokovanie celého, alebo zostávajúceho programu (§12 zákona).

8. V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a oznámi mená ospravedlnených poslancov na celé zasadnutie alebo jeho časť. Predloží na schválenie program rokovania, prípadne zmenu alebo doplnenie programu, dá o ňom hlasovať. Potom podá návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice tak, aby sa postupne poslanci vystriedali. Potom vyzve overovateľov z minulého OZ, aby sa vyjadrili k podpísaniu zápisnice a uznesenia, VZN obce a pod. Overovatelia oznámia prítomným, že svojím podpisom potvrdili, že materiály sú v tom znení, ako ich OZ schválilo a že jeho rokovanie prebiehalo v súlade s rokovacím poriadkom. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu rokovania, prípadne o jeho zmene, stráca právo viesť rokovanie, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný, alebo odmietne, rokovanie vedie iný poslanec poverený OZ

9. Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo účel, t.j. nedovolí rozpravu k iným veciam, ktoré nie sú v súlade so schváleným programom. Je potrebné, aby poslanci mali preštudované predložené materiály a podávali len vecné pripomienky a návrhy. Ak o slovo v súvislosti s prerokúvaným programom požiada poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť rokovanie, ktoré ďalej vedie zástupca starostu, ak nie je prítomný, prípadne odmietne, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

10. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak OZ zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. Stanovisko predkladá predseda komisie alebo za jeho neprítomnosti ním poverený člen komisie.

11. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla predsedajúci, alebo ním poverený poslanec, resp. príslušný predseda komisie OZ (ak ide o správy alebo návrhy), alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór, odborník v danej problematike a pod.

12. OZ si môže v úvode stanoviť hodinu ukončenia zasadnutia a potom za schválený program sa považujú len tie body programu, ktoré sa prerokovali. Zostávajúce body sa presúvajú do programu nasledujúceho OZ.

13. OZ si ďalej môže stanoviť postup rokovania nasledovne :
a) buď sa k programovým bodom vyjadruje len v diskusii
b) buď sa po každom bode urobí rozprava podľa zásad diskusie (ods. 15) a hneď sa schváli
prislúchajúce uznesenie. Potom sa už k tomuto bodu v diskusii a pri schvaľovaní
uznesenia nevracia.

14. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec OZ, prípadne predsedajúci, o čom sa hlasuje hneď bez diskusie.

15 Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo udelí (§12 zákona). Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

16. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania OZ do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.

17. Účastníci nesmú rušiť predsedajúceho, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, alebo nedodržiava zásady diskusie napriek upozorneniu, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnúť hlasovaním.

18. Ak napriek upozorneniu predsedajúceho sa nedodržuje Rokovací poriadok, môže podľa svojho uváženia i návrhu poslancov, rokovanie OZ prerušiť, nie na viac ako 15 minút alebo dá hlasovať o predčasnom ukončení zasadnutia OZ. Ďalej sa postupuje podľa § 6 bod 7 RP.

19. Ak je na programe OZ potvrdenie uznesenia, ktorého výkon starosta pozastavil (tým, že ho do 10 dní nepodpísal) z dôvodu, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie OZ potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do dvoch mesiacov po tom, čo bolo napadnuté uznesenie schválené. Potvrdené uznesenie už starosta nemôže pozastaviť (§ 13 zákona). Ak ho však OZ nepotvrdí do dvoch mesiacov, tak stráca uznesenie platnosť. O tomto nepotvrdenom uznesení môžu poslanci hlasovať najskôr o 6 mesiacov, ako nebolo potvrdené.

20. Časový rozsah vystúpenia poslanca nemá presahovať 5 minút. Časový rozsah vystúpenia občana obce nemá presahovať 3 min., v odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento limit predĺžiť.

21. Po uplynutí každej 1,5 hodiny nepretržitého rokovania vyhlási predsedajúci prestávku s trvaním 10 min. Ak je rokovanie v štádiu prijímania uznesenia môže sa vyhlásenie prestávky posunúť na dobu po prijatí uznesenia.

22. Každý poslanec OZ má právo prerušiť diskutujúceho krátkou faktickou poznámkou. Táto musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

23. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec OZ alebo predsedajúci. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

24. Na slávnostnom zasadnutí OZ (napr. na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec) predsedajúci používa insígnie. Pri štátoprávnych aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie zástupca starostu alebo iný poverený poslanec.

ČASŤ II.
PRÁVO DOPYTU (INTERPELÁCIE) POSLANCOV
§ 9

1. Poslanci majú právo na zasadnutí OZ interpelovať starostu, predsedov komisií, hlavného kontrolóra, pracovníkov OcÚ, ... vo veciach výkonu ich práce.

2. Na zasadaniach OZ sa interpelácia podáva ústne alebo písomne. Mimo zasadnutia OZ sa interpelácia podáva písomne.

3. Na rokovaní OZ na interpeláciu odpovedá interpelovaný ihneď.

4. Ak však obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby sa záležitosť prešetrila, alebo ak je nevyhnutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí interpelovaný dať poslancovi odpoveď písomne najneskôr do 30 dní odo dňa vznesenia ústnej interpelácie alebo od dňa doručenia písomnej interpelácie mimo rokovania OZ. Ďalšie oprávnenia poslanca upravuje ustanovenie § 25 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení.

ČASŤ III.
UZNESENIA A VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

§ 10
Príprava uznesení OZ a nariadení obce

1. Návrhy uznesení OZ sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú na rokovaní OZ.

2. Návrh uznesenia predkladá OZ na schválenie návrhová komisia, ktorá v návrhu uznesenia zohľadní výsledok rozpravy.

3. Uznesenia OZ sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom pre ich splnenie.

4. Uznesením OZ sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a Obecnému úradu.

5. Pri príprave VZN sa postupuje obdobne ako pri príprave návrhov uznesení.

§ 11
Postup prijímania uznesení OZ a nariadení obce. Hlasovanie.

1. Návrhy na uznesenie OZ predkladá na schválenie návrhová komisia.

2. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby OZ osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci. Ak boli k návrhu uznesenia predložené pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané, až potom o návrhu predkladateľa. Ak prijatý pozmeňujúci návrh vylučuje ďalšie návrhy, o týchto sa už nehlasuje.

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje OZ najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa ostatné považujú na neprijaté.

4. Keď OZ neprijme navrhované uznesenie alebo žiadnu z navrhovaných alternatív, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží OZ na schválenie.

5. Hlasovacie právo v OZ má poslanec od svojich voličov (jeho výkon začína zložením sľubu). Hlasovacie právo mu nik nemôže odňať, t.j. ani starosta obce, ani OZ, aj v tom prípade, keby sa hlasovalo o jeho osobe.

6. Hlasuje sa len počas zasadania OZ (t.j. keď je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. OZ rozhoduje len hlasovaním. Pred každým hlasovaním predsedajúci zistí počet prítomných poslancov. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky. Hlasy sčituje návrhová komisia. Pred jednotlivými hlasovaniami si môžu poslanci schváliť, že pri uznesení bude menovite uvedené ako ktorý o ňom hlasoval.

7. Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je potrebný v prípade potvrdenia uznesenia pozastavenom starostom (§ 13 zákona).
Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov je potrebný pre vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu (§ 13a zákona).
Súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov je potrebný pre schválenie štatútu obce, VZN, Rokovacieho poriadku, rozpočtu obce, záverečného účtu obce, úveru, majetkových záležitostí obce, dobrovoľnej zbierky a pod..
Uznesenie OZ je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
V iných prípadoch na schválenie stačia hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

8. OZ môže rozhodnúť hlasovaním, že v určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním hlasovacím lístkom, pričom musí byť zvolená volebná komisia.

9. Tajné voľby riadi trojčlenná volebná komisia zložená z poslancov, ktorá si určí svojho predsedu a jeho meno ohlási OZ.

10. O výsledku tajného hlasovania vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia. Zápisnicu prečíta a výsledok hlasovania (podľa bodu 7) oznámi jej predseda.

11. Uznesenie OZ podpisuje starosta do 10 dní od jeho schválenia a určení overovatelia.

12. Uznesenie OZ sa uverejní najneskôr do 15 dní po jeho schválení spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, na web stránke obce, príp. v miestnom rozhlase). Zápisnica z OZ sa uverejní po podpise určenými overovateľmi.

§ 12
Všeobecné záväzné nariadenie obce

1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec Všeobecné záväzné nariadenie obce - VZN (§ 6 odst.1 a 2 zákona). Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom, medzinárodným zmluvám odsúhlaseným NR SR a Štatútu obce Domaniža.

2. Na prijímanie VZN sa vzťahuje § 6 zákona, t.j. návrh VZN musí byť najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním v OZ vyvesený na úradnej tabuli, na web stránke obce a pod., pričom dňom zverejnenia na úradnej tabuli, začne plynúť 10 dňová lehota na podanie pripomienok. Pripomienky ihneď vyhodnotí min. 3 dni pred OZ navrhovateľ s komisiou, ak bola zriadená, a predloží ich poslancom na OZ. V prípade živelnej pohromy, na zabránenie škodám a pod. sa postup uvedený v predchádzajúcej vete, nepoužije.

3. K predloženému návrhu nariadenia na OZ môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Tieto musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

4. Na zasadnutí OZ sa o VZN hlasuje verejne zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

5. Nariadenie obce je prijaté, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov OZ (§ 12 zákona).

6. Prijaté nariadenie obce po podpise starostom (do 10 dní od jeho prijatia), sa vyhlási vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom vyvesenia, ak nie je v ňom stanovená účinnosť na neskorší termín. V prípade živelnej pohromy, na zabránenie škodám a pod. možno určiť skorší začiatok účinnosti.

7. Na prijímanie rozpočtu obce sa vzťahuje § 9 zákona t.j. návrh rozpočtu musí byť najmenej na 15 dní pred jeho schválením v OZ vyvesený na úradnej tabuli, na web stránke obce a pod., aby obyvatelia obce mohli podať pripomienky. Pripomienky vyhodnotí navrhovateľ s finančnou komisiou min. 3 dni pred OZ a predloží ho poslancom na OZ. 15 dňová lehota zverejnenia pre možnosť podať pripomienky platí aj o záverečnom účte obce a o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky, pred ich schválením v OZ.

8. Rozpočet obce, záverečný účet obce, návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a pod., je schválený, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

§ 13
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. Pri rozpracovaní a zabezpečení úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ pomáha obecný úrad so starostom a komisiami OZ.

2. Kontrolu úloh vykonáva starosta, návrhová komisia na najbližšom zasadnutí OZ a hlavný kontrolór obce.

3. OcÚ vykonáva úlohy vyplývajúce z uznesení OZ, prípadne vytvára podmienky pre realizáciu týchto úloh a vykonáva VZN obce.

ČASŤ IV.
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OZ

§ 14

1. Z rokovania OZ sa vyhotovuje zápisnica na základe poznámok, ktoré vypracuje priamo na zasadnutí určený zapisovateľ. Zo zasadnutia OZ sa podľa uváženia predsedajúceho môže vyhotoviť zvukový záznam pre ľahšie písanie zápisnice, ak OZ nerozhodne inak.

2. V zápisnici musí byť uvedené :
- počet prítomných poslancov a ospravedlnených poslancov
- prezenčná listina prítomných na zasadaní OZ
- meno predsedajúceho
- schválený program rokovania
- stručný obsah a výsledok jednotlivých bodov programu
- vystúpenia poslancov, hostí, občanov, ...
- prijaté uznesenia, ktoré sú aj na samostatnej prílohe vypracovanej návrhovou komisiou

3. Zápisnicu podpisuje starosta obce a určení overovatelia zápisnice. Zápisnica musí byť vyhotovená do 3 dní od rokovania OZ.

4. Všetky materiály z rokovania OZ sa archivujú. Prístup k týmto materiálom je v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

5. OcÚ organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie OZ, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

6. Uznesenia OZ sú priložené ako príloha zápisnice z OZ a spolu s ňou sa aj archivujú.

7. Zasadnutie komisií OZ zvolávajú predsedovia jednotlivých komisií, podľa plánu práce a po dohode a starostom obce min. 3 dní vopred. Na požiadanie starostu alebo predsedu komisie môže byť termín zmenený.

8. Materiály na zasadnutie komisií sa doručia poslancom a členom komisie min. 3 dni vopred.

9. Zápisy z rokovania komisie sa vyhotovujú do určeného zošita, spravidla priamo na zasadnutí komisie, na záver ktorej sa zápis prekontroluje členmi a zošit uloží na OcÚ.
Zápis potvrdí predseda komisie svojim podpisom.

ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15
1. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2. Poslanci OZ a ostatné orgány uvedené v tomto RP sú povinní riadiť sa týmto Rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 30.9.2010.

4. Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší predchádzajúci Rokovací poriadok, ktorý bol schválený uznesením OZ č. 3/1995, B-4 dňa 19.1.1995.


Schválené uznesením OZ č. 6/2010 bod B-2 dňa 21.9.2010.

 

 

V Domaniži dňa 21.9.2010

 


Jozef Galko
starosta obce
 


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218296

Úvodná stránka