Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

Voľné pracovné miesta

          Oznámenie  o  vyhlásení  výberového  konania

 

  Obec Domaniža na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy,
Domaniža 103, 018 16 Domaniža

 

s predpokladaným nástupom od 1. 6. 2018

 

1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie I. atestácie,
 • najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

 

2. Ostatné kritéria a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excell, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod.

 

3. Zoznam požadovaných dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom  konaní

 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), doklad o absolvovaní 1. atestácie (alebo náhrady v súlade s platnou legislatívou),
 • doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • návrh koncepcie rozvoja školy (max. rozsah 5 strán),
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomnú  žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť  najneskôr   do 13. apríla  2018  do 15.00 hod. na adresu:  Obec Domaniža, obecný úrad (podateľňa), Domaniža          č. 426, 018 16 Domaniža.  Prihlášku  spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať!“  Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  a predložili všetky požadované doklady, oznámený písomne radou školy.

 

V Domaniži 15. marca 2018

                                                                                                                                                             František Matušík

starosta obce  


 

Oznámenie  o  vyhlásení  výberového  konania

Obec Domaniža na základe ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

vedúceho / vedúcej

 

Školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole Domaniža,

018 16 Domaniža č. 419

 

1. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

(uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne.)

 

2. Iné kritéria a požiadavky

 • najmenej 5 rokov praxe v stravovaní (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
 • prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania)
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Microsoft, Internet)
 • organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 • vítaná je skúsenosť s vedením skladového hospodárstva, s verejným obstarávaním, prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod.

 

3. Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (úspšný uchádzač bude vyzvaný k predloženiu originálov alebo overených kópií),
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonomč. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný nástup:                najneskôr od 1. 6. 2017

 

Písomnú prihlášku a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 31.  januára  2017 do 14.00 hod. na adresu:

Obec Domaniža, obecný úrad (podateľňa), 018 16 Domaniža 426.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie ZŠS – neotvárať!“  Prihlášky uchádzačov doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

           

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  a predložili všetky požadované doklady, oznámený písomne.

 

V Domaniži 3. januára 2017

 

 František Matušík

starosta obce  


 

Informácia  o  voľných  pracovných  miestach

 

  Obec Domaniža podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje o dvoch voľných  pracovných miestach pedaogických zamestnancov (PZ) v materskej škole:

 

Materská škola Domaniža, 018 16 Domaniža 419

 

Názov zamestnávateľa: Obec Domaniža

Sídlo zamestnávateľa:   018 16 Domaniža 426

Kontakty: starosta@domaniza.sk,  042 439 45 48

Kategória PZ: učiteľ

Podkategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 

1. Kvalifikačné predpoklady: pre príslušný pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov -  minimálne ÚSO – učiteľstvo pre materské školy

 

2. Ostatné kritéria a požiadavky

- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- IKT zručnosti,  vítaná je práca s interaktívnou tabuľou

 

3. Požadované doklady:

a) žiadosť o prijatie do zamestnania,
b) profesijný životopis,
c) doklady o vzdelaní (stačí kópia),
d) čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
e) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

v prípade prijatia:

f) výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
g) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní

 

4.  Ďalšie informácie

- pracovný pomer na dobu určitú (do 30. 6. 2016),
- predpokladaný nástup: 1. pracovné miesto:  1. 1. 2016, 2.  pracovné miesto: od 1. 3. 2016
- v žiadosti o prijatie do zamestnania prosíme uviesť aj telefón, príp. e-mail.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť  najneskôr do 7. decembra 2015 do 14.00 hod. na adresu:  

Obec Domaniža, obecný úrad (podateľňa), 018 16 Domaniža 426.

 

V Domaniži 18. novembra  2015

                                                                                                                            

                                                                                                      František Matušík

                                                                                                        starosta obce


 


 

 Informácia  o  voľných  pracovných  miestach

 

   Obec Domaniža podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o dvoch voľných  pracovných miestach pedagogických zamestnancov (PZ) v materskej škole:

 

Materská škola Domaniža, 018 16 Domaniža 419

 

Názov zamestnávateľa:                Obec Domaniža

Sídlo zamestnávateľa:                  018 16 Domaniža 426

Kontakty:                                  starosta@domaniza.sk, 0 42 439 45 48

Kategória PZ:                             učiteľ

Podkategória PZ:                        učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

Kvalifikačné predpoklady:

pre príslušný pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov - minimálne ÚSO – učiteľstvo pre materské školy

 

2. Ostatné kritéria a požiadavky

bezúhonnosť
ovládanie štátneho jazyka
spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
IKT zručnosti,  vítaná je práca s interaktívnou tabuľou

 

3. Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklady o vzdelaní (stačí kópia),
čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

v prípade prijatia:

výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
overené doklady o dosiahnutom vzdelaní

 

4.  Ďalšie informácie

pracovný pomer na dobu určitú,
predpokladaný nástup 24. 8. 2015
v žiadosti o prijatie do zamestnania prosíme uviesť aj telefón, príp. e-mail.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 14. augusta 2015 do 14.00 hod. na adresu:  Obec Domaniža, obecný úrad (podateľňa), 018 16 Domaniža 426.

 

V Domaniži 27. júla 2015

                                                                                                                            

                                                                                                       František Matušík

                                                                                                          starosta obce


 


 

Oznámenie  o  vyhlásení  výberového  konania

 

    Obec Domaniža na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Materskej školy Domaniža, 018 16 Domaniža 419

s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2015

 

1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

2. Ostatné kritéria a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excell, Microsoft, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod.

 

3. Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
 • koncepčný návrh riadenia a rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (cca 5 strán)
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomnú prihlášku a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť  najneskôr do 3. augusta 2015 do 14.00 hod. na adresu:  Obec Domaniža, obecný úrad (podateľňa), 018 16 Domaniža 426.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie MŠ – neotvárať!“  Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

           

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  a predložili všetky požadované doklady, oznámený písomne.

 

V Domaniži 9. júla 2015

                                                                                                          František Matušík

                                                                                                              starosta obce


 

 

OBEC  DOMANIŽA


Obec Domaniža, 018 16  Domaniža 426, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

účtovník / účtovníčka obecného úradu

 

Miesto výkonu práce:

Obec Domaniža, obecný úrad, 018 16  Domaniža 426

 

Rámcová náplň práce:

komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy obce,
samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy,
samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania,
samostatná odborná práca na úseku správy a evidencie majetku obce,
spracovávanie analýz a výstupov zo spravovanej agendy pre potreby orgánov obce.

 

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
výborná znalosť podvojného účtovníctva obcí a rozpočtových organizácií,
znalosť legislatívy upravujúcej vedenie účtovníctva obcí a rozpočtových organizácií, rozpočtové pravidlá, nakladanie s majetkom obcí, oblasť miestnych daní a poplatkov, oblasť daňovej a mzdovej problematiky, znalosť zákona o obecnom zriadení,
prax v oblasti vedenia podvojného účtovníctva obcí alebo rozpočtových organizácií minimálne 5 rokov,
ovládanie práce s počítačom na úrovni pokročilý (najmä Microsoft Office - MS Word, MS Excel), práca s internetom, skúsenosti s internet banking (alebo home banking),
výhodou: práca so SW URBIS a skúsenosti s účtovaním EÚ projektov.

 

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť,
komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a analytické schopnosti, koncepčné a logické myslenie.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Profesijný životopis
Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer

 

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Termín nástupu:

Ihneď
 

Ďalšie informácie:

Na osobný pohovor - do užšieho výberu - budú pozvaní len vybraní uchádzači. 

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „VK – účtovník - neotvárať“, najneskôr do 13. februára 2015 do 15.00 hod. na adresu:

 

Obec Domaniža

obecný úrad

Domaniža 426

018 16  Domaniža

 

Kontaktná osoba:        František Matušík, starosta obce

                                   starosta@domaniza.sk

                                   tel.: 042/439 4548


 

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218327

Úvodná stránka