Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domaniža

VZN obce Domaniža

VZN o financovaní MŠ a ŠJ

Obec Domaniža
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža č. 2/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Domaniža
Marec 2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Domaniža č. 2/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Domaniža
Obec Domaniža na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce
o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Domaniža.
ČI. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža určuje:
1. Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení so sídlom na území
obce Domaniža, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
2. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení - v Materskej škole Domaniža, v Školskom klube
detí pri Základnej škole Domaniža a v Školskej jedálni pri Materskej
škole v Domaniži.
3. Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovaná materská
škola a školské zariadenia podľa zákona č. 597/2003 Z.z.
4. Deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky vlastnej
škole a školským zariadeniam so sídlom na území obce Domaniža.
ČI. 2
Príjemca dotácie
Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia sú:
a/ Materská škola Domaniža č. 419 - bez právnej subjektivity - za MS
obec Domaniža
v v
b/ Školská jedáleň pri MS Domaniža č. 419 - bez právnej subjektivity - za
SJ pri MS obec Domaniža
c/ Školský klub detí pri Základnej škole Domaniža č.103 - prijímateľ
Základná škola Domaniža
ČI. 3
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, lehoty
na predloženie údajov
1. Základná škola podľa čl. 2 bodu b/ a c/ predloží zriaďovateľovi údaje,
ktorú budú podkladom pre tvorbu rozpočtu na nasledujúci rok a upravený
rozpočet príslušného roka a to v lehote najneskôr do 15.9. kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné
prostriedky poskytujú. Pre rok 2013 sa vychádza z údajov výkazu 40-01
podľa stavu k 15.9.2012. V prípade materskej školy sa bude vychádzať
z aktuálnych údajov výkazu 40 -01 aj v nasledujúcich rokoch.
2. Obec Domaniža poskytne finančné prostriedky v zmysle tohto VZN na
mzdy a na prevádzku na dieťa v materskej škole a v školských
zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce na príslušný kalendárny
rok podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka z údajov
uvedených vo výkaze 40- 01, resp. podľa nahlásených údajov zo
základnej školy /pre výpočet dotácie na školský klub detí a pre školskú
jedáleň/.
Č1.4
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov
1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a pre školské zariadenia
v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Domaniža je určená v prílohách tohto
VZN na príslušný kalendárny rok. Vypočítaná dotácia sa do rozpočtu
zaokrúhli na celé € nahor.
v
2. Prijímateľ dotácie podľa č. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu
osobných nákladov na prevádzku v materskej škole, školských
zariadeniach - v školskom klube detí a v školskej jedálni pri MS. Pri
použití poskytnutých finančných prostriedkov musí prijímateľ zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná v kalendárnom roku, prijímateľ je
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce, z ktorého
bola dotácia poukázaná a to najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho
roka. O tejto skutočnosti prijímateľ dotácie zašle avízo poskytovateľovi.
ČI. 5
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1. Obec Domaniža poskytne príjemcom dotácie podľa čl. 2 dotáciu mesačne
najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca na výdavkový rozpočtový
účet Základnej škole Domaniža.
2. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka v odôvodnených
prípadoch po schválení obecným zastupiteľstvo v Domaniži /zmeny
v
v počtoch žiakov a detí v MS a pod./.
Č1.6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia obce
vykonáva hlavný kontrolór obce, ktorý informuje obecné zastupiteľstvo
o vykonaných kontrolách a prípadných zistených nedostatkoch.
2. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území
obce Domaniža, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa
vzťahujú príslušné právne predpisy.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní od
zverejnenia na úradnej tabuli obce po schválení obecným zastupiteľstvom
obce Domaniža.
4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Domaniži dňa
23.5.2013, Uznesenie č. 3/2013 B-2
V Domaniži, 03.04.2013
Vyvesené: 3.4.2013
Zvesené: 18.4.2013
Príloha č.l
k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania matejskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Domaniža
Kategória školy a školských
zariadení
Výška finančných
prostriedkov na
mzdy a prevádzku
na žiaka v roku
2013
Poznámka
Materská škola Domaniža 80 800,00 € Počet detí MS 46 x
1 756,52 €
V v
Školská jedáleň pri MS
Domaniža
43 500, 00 € Potenciálni stravníci
174 x 250 €
Školský klub detí pri
Základnej škole Domaniža
10 200,00 € Počet detí SKD 33x
309,09 €
Spolu: 134 500,00 €
Podľa predpokladu na rok 2013, ktorý je zverejnený na webovej stránke
Ministerstva školstva SR, obec Domaniža bude mať príjmy vo výške
137 046 €. Zvyšok finančných prostriedkov vo výške 2 546 € bude použitý
na správu budov a centrá voľného času v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva v Domaniži


webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár


3218359

Úvodná stránka